Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2022
12. apríla 2022
IVPR v médiách – apríl 2022
21. apríla 2022

Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)

V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, exoskeletoch, virtuálnej realite a o ich spoločných súvislostiach s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pracovnými podmienkami.

Autorka, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. je vedeckovýskumnou pracovníčkou na IVPR. Hlavnou oblasťou jej expertízy je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy, faktory pracovného a životného prostredia. Venuje sa socioekonomickým, environmentálnym, zdravotným a pedagogickým aspektom ochrany zdravia pri práci. V portfóliu má širokú publikačnú činnosť v odborných časopisoch, periodikách. Vydala niekoľko odborných monografií. Pracuje na viacerých národných a medzinárodných projektoch a je členkou viacerých poradných orgánov MPSVR SR, NIP-u, EA BOZP, Eurofound a pod. v oblasti BOZP.