Záverečná odborná konferencia NP Rodinné poradne, 13. 9. 2023

Titulná strana výskumnej správy Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Kešelová, Ondrušová, 2022)
Analýza inštitútu podporovaného rozhodovania (Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, 2022)
14. septembra 2023
Národný program aktívneho starnutia - logo
Vláda schválila prvú Správu o plnení opatrení nového NPAS: odborný príspevok IVPR (Kvetoslava Repková)
21. septembra 2023

Záverečná odborná konferencia NP Rodinné poradne, 13. 9. 2023

Dňa 13. 9. 2023 v čase 8.00 do 13.30 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala záverečná odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny pod názvom Rodinné poradne pre všetkých.

Záverečnú odbornú konferenciu otvorila Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Soňa Gaborčáková. V svojom príhovore vyzdvihla skutočnosť, že “štát dnes v podobe rodinných poradní garantuje kvalitnú odbornú pomoc, ktorá je bezplatná, čím otvára dvere pre všetkých, ktorí by inak k týmto službám nemali prístup.” Následne si 84 zúčastnených vypočulo príhovor riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, MUDr. Romana Jocha a príhovor vecného gestora NP Rodinné poradne – MPSVR SR, riaditeľky Sekcie rodinnej politiky, Mgr. Ivany Mrázkovej.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Soňa Gaborčáková (Zdroj: MPSVR SR)
riaditeľ IVPR, Roman Joch (Zdroj: IVPR)
generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR SR, Ivana Mrázková (Zdroj: MPSVR SR)

Cieľom záverečnej odbornej konferencie bolo informovať o úspechoch a ďalších výzvach národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, položiť si nové otázky smerom k skvalitneniu fungovania rodinných poradní a zdieľať skúsenosti všetkých zamestnancov, ktorí sa na projekte a jeho tvorbe podieľali. 

Odbornými garantmi záverečnej odbornej konferencie boli doc. PhDr. Rastislav Bednárik, PhD. – garant analytického tímu NP Rodinné poradne a prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – garant expertného tímu NP Rodinné poradne.

Motto záverečnej odbornej konferencie

Virginia Satirová

“Verím, že najväčší dar, aký si môžem predstaviť od kohokoľvek dostať je, keď ma vidí, keď ma počuje, keď mi rozumie a keď sa ma dotýka. Najväčší dar, aký môžem dať ja, je vidieť, počuť, rozumieť a dotýkať sa iného človeka. Keď sa toto udeje, cítim, že vznikol kontakt.”

Virginia Satirová

Hostia záverečnej odbornej konferencie

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. (Zdroj: MPSVR SR)

Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. je autorom a spoluautorom množstva odborných kníh, ako napríklad Poradenský proces, Teória rodiny a proces práce s rodinou, Rodinný konflikt a rodinná mediácia, Sociálna práca s rodinou a Teória a proces sociálneho poradenstva. Podieľal sa ako vedúci pracovník na vzniku predmanželských a manželských poradní na Slovensku v 70-tych rokoch minulého storočia a pracuje teoreticky a prakticky s problematikou dysfunkčných rodín. Je absolventom viacero psychoterapeutických výcvikov a pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

Hosť, prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. vystúpil s príspevkom na tému: História a súčasnosť rodinného poradenstva.


prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. je zakladateľkou a odbornou garantkou študijného programu “Counseling” realizovanom na Katedre náuky o rodine na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala špecializované akreditované vzdelávanie “Rodinný counseling” v Taliansku. Je autorkou viacero domácich a zahraničných publikácii, ako napríklad La famiglia con un bambino disabile: problematiche, interventi, soluzioni (Rodina s postihnutým dieťaťom: problémy, intervencie, riešenia), Counseling – umenie počúvať, Counseling v pomoci rodinám a mnoho ďalších. Dlhodobo sa venuje problematike psychosociálnej podpory rodiny a kvality života rodiny.  Hosťka, prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., vystúpila s príspevkom na tému: Možnosti counselingu v rodinnom poradenstve, dilemy a východiská. Prezentácia je k dispozícii – kliknite sem.

  
prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, PhD., dr. h.c. (Zdroj: MSPVR SR)

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. je český psychiater, psychoterapeut, súdny znalec v odbore psychiatria, vysokoškolský učiteľ a spisovateľ známy prepájaním duševného zdravia a spirituality. Je autorom viacero kníh, ako napríklad Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu, Naslouchat je víc než poslouchat, Patří tresty do výchovy?. Jeho knihy boli preložené do francúzštiny, poľštiny, taliančiny a esperanta. Teoreticky a prakticky sa venuje problematike medziľudských vzťahov v rodinách, medzigeneračným problémom, manželským krízam a funkčnosťou súčasnej rodiny.

Hosť, prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., vystúpil s príspevkom na tému: Choroby současné rodiny.

Ďalší rečníci na konferencii

Vpravo prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Za expertný tím NP Rodinné poradne – prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – garant expertného tímu NP Rodinné poradne, ktorý prezentoval príspevok Cesta tvorby Štandardov ROPO. Príspevok je k dispozícii, kliknite sem

Expertný tím NP Rodinné poradne – prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Mgr. Alena Alscher, Mgr. Terézia Bilasová, PhD., Doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA.

doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. (Zdroj: IVPR)
vpravo doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. (Zdroj: IVPR)

Za analytický tím NP Rodinné poradne doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. – garant analytického tímu NP Rodinné poradne a doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., členka analytického tímu NP Rodinné poradne. Prezentovali príspevok Monitoring aktivít pilotných Rodinných poradní, ktorý je k dispozícii – kliknite sem.

Analytický tím NP Rodinné poradne – doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., PhDr. Daniela Kešelová, PhD., doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., doc. Ing. Iveta Dudová, PhD., PhDr. Zuzana Drgoňová, PhD.

PhDr. Daniel Ferkodič (Zdroj: IVPR)

Za partnera NP Rodinné poradne – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, PhDr. Daniel Ferkodič, ktorý prezentoval príspevok s názvom Skúsenosti s pilotným NP Rodinné poradne. Prezentácia nie je k dispozícii.

Program záverečnej odbornej konferencie: kliknite sem

Tlačová správa: kliknite sem

V mene projektového i organizačného tímu NP Rodinné poradne Vám, všetkým zúčastneným – rečníčkam, rečníkom, účastníčkam i účastníkom, vyjadrujeme poďakovanie za Vašu aktívnu účasť, atmosféru, inšpirujúcu diskusiu a podnety pre zlepšenie výstupu národného projektu, ako i pre budúcnosť rodinných poradní.

Za mediálnu podporu počas realizácie NP Rodinné poradne a skvelú spoluprácu ďakujeme Tlačovému odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zdroj: MPSVR SR
Zdroj: IVPR
Zdroj: IVPR