Vláda schválila prvú Správu o plnení opatrení nového NPAS: odborný príspevok IVPR (Kvetoslava Repková)

Záverečná odborná konferencia NP Rodinné poradne, 13. 9. 2023
20. septembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2023
Bulletin IVPR 8/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023)
28. septembra 2023

Vláda schválila prvú Správu o plnení opatrení nového NPAS: odborný príspevok IVPR (Kvetoslava Repková)

Národný program aktívneho starnutia - logo

V novembri 2021 vláda SR svojím uznesením č. 657/2021 schválila Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (1) (ďalej len „NPAS“). Nadviazala tým na medzinárodné aj domáce záväzky z predchádzajúceho obdobia (NPAS na roky 2014-2020) k budovaniu udržateľnej spoločnosti založenej na koncepte aktívneho starnutia, v zmysle cielenej podpory participácie ľudí všetkých vekových kategórií, vytvárania vhodných podmienok pre rozvíjanie ich potenciálu, sociálnej inklúzie a dôstojnosti vo všetkých fázach života. Súčasťou týchto záväzkov bolo aj zriadenie riadiacej štruktúry pre implementáciu NPAS v rámci pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) s kompetenciou, okrem iného, monitorovať napĺňanie cieľov NPAS, koordinovať činnosť gestorov a spolupracujúcich subjektov, vyhodnocovať potreby aktualizácie opatrení NPAS, ale aj riziká pri ich napĺňaní a v dvojročných intervaloch pripravovať Správu o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a návrh na jeho aktualizáciu.


Keďže prvé vyhodnocovacie obdobie sa týkalo rokoch 2021-2022, od druhej polovice 2022 sa začali na MPSVR SR intenzívne práce na príprave štandardizovanej metodiky pre monitoring a vyhodnocovanie napĺňania cieľov NPAS a odpočtovania jednotlivých opatrení, rovnako práce na usmerňovaní aktérov (gestorov opatrení a spolupracujúcich organizácií) k príprave odpočtu opatrení za obdobie rokov 2021-2022. Podklady aktérov sa stali základom pre spracovanie Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 za roky 2021 – 2022 a návrh na jeho aktualizáciu (2), ktorú schválila vláda SR na svojom zasadnutí  dňa 6. septembra 2023 uznesením č. 432/2023.

Už od roku 2019, teda od obdobia, kedy sa postupne spelo k ukončovaniu a vyhodnocovaniu prvého programového obdobia NPAS na roky 2014-2020 a začali sa prípravy na jeho pokračovanie pre dekádu 2021-2030, MPSVR SR intenzívne  spolupracovalo s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) pri plnení jednotlivých úloh súvisiacich s politikami podpory aktívneho starnutia. Na základe kontraktov na jednotlivé roky  medzi MPSVR SR a IVPR sa realizovali expertízne práce zamerané nielen na odpočet prvého programovacieho obdobia a prípravu nového programového dokumentu. V rokoch 2022-2023 MPSVR SR intenzívne využilo aj expertízu IVPR pri zakladaní a formovaní činnosti riadiacej štruktúry pre implementáciu NPAS, osobitne pri:

  • príprave štandardizovanej metodiky pre Monitoring a vyhodnocovanie napĺňania cieľov NPAS a odpočtovania merateľných ukazovateľov opatrení;
  • nastavovaní pravidiel spolupráce s kontaktnými miestami pre implementáciu NPAS (napr. tvorba kontaktovej matice, štandardy monitorovaco-koordinačných stretnutí, atď.);
  • individualizovaných konzultáciách s garantmi pre jednotlivé opatrenia a pri odborných diskusiách k potrebám možných zmien.

V roku 2023 sa spolupráca osobitne sústredila na prípravu prvej Správy za roky 2021-2022 (najmä na vyhodnocovanie podkladov jednotlivých aktérov či prípravu jednotlivých častí Správy). Ukázalo sa, fungovanie riadiacej štruktúry pre implementáciu tak rozsiahlej verejnej politiky, akou je podpora aktívneho starnutia, vyžaduje solídne nastavené a spoločne zdieľané pravidlá spolupráce aktérov v kombinácii so schopnosťou flexibilne reagovať na aktuálne podmienky a zmeny (napr. nepredvídateľné krízové situácie a ich vplyv na činnosť zodpovedných aktérov; zmena aktérov; iné štrukturálne zmeny).

Do konca roka 2023 sa v rámci podpory fungovania riadiacej štruktúry bude IVPR angažovať do prípravy, priebehu a vyhodnocovania ďalšieho monitorovaco-koordinačného stretnutia aktérov NPAS. Bude významné najmä pre vyhodnotenie efektívnosti pravidiel spolupráce nastavených v prvej fáze činnosti riadiacej štruktúry a pre prijatie prípadných revízií.

Predpokladá sa, že v ďalšom období sa v rámci podpory implementácie politík aktívneho starnutia tak, ako sú nastavené v NPAS, posilní účasť IVPR na napĺňaní opatrení z domény 4.8 NPAS „Zvyšovanie povedomia, dáta a výskum“. Nadviaže sa tak na expertízu, ktorú v roku 2022 vykonal IVPR v súvislosti s opatrením č. 1 (domény 4.8, cieľ 2) k zisťovaniu stavu seniorských organizácií a prípravy ich databázy za účelom vytvorenia systému kontaktov a reprezentatívneho zastúpenia organizácií v poradných a iných relevantných štruktúrach a orgánoch.

Revidované znenie NPAS po schválení jeho aktualizácií od roku 2023 je dostupné on-line: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/aktivne-starnutie/narodny-program-aktivneho-starnutia/(1) Dostupné on-line: https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2021-2030.pdf

(2) Dostupné on-line: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)