Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne – výstup národného projektu

Výstupy podaktivity 1.4 NP Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny
16. novembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2023
Bulletin IVPR 10/2023 (Flexibilné formy práce sú stále v trende)
16. novembra 2023

Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne – výstup národného projektu

Význam psychologického, sociálneho, právneho či iného poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny je v súčasných spoločenských a ekonomických podmienkach nespochybniteľný. Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je koncipovaný práve na podporu rodín, párov, ale aj jednotlivcov, vytvorené rodinné poradne v mestách Humenné, Košice, Nové Zámky, Trnava a Žilina sú bezplatné, kde štát garantuje kvalitnú odbornú pomoc. Hlavným cieľom rodinných poradní je pomoc rodinám a ich členom s problémami, ktoré súvisia s rodinou a jej vzťahmi. Podpora zdravej rodinnej súdržnosti a mobilizácia vnútorných zdrojov smerujúca k spoločným riešeniam problémov a náročných situácií, tak aby si boli jej členovia vzájomnou oporou. Upevňovanie rodinných vzťahov je v pozornosti rodinných poradní aj s cieľom prevencie vzniku problémov a opakovania patologických javov.

Počas realizácie národného projektu sa okrem vytvorenia 5-tich pilotných rodinných poradní na Slovensku, tvorili Štandardy rodinných poradní, ktoré boli v pilotných rodinných poradniach overované. Monitorovaním podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického, ale aj sociálneho a právneho, prípadne pedagogického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení náročných životných situácií, zistenia a závery parciálnych analýz, ktoré vyplynuli z implementácie Štandardov rodinných poradní do praxe (v rámci pôsobenia pilotných rodinných poradní), bol vytvorený výstup Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne. Dávame Vám ho do pozornosti na tejto stránke – kliknite sem.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ