Bulletin IVPR 10/2023 (Flexibilné formy práce sú stále v trende)

Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne – výstup národného projektu
16. novembra 2023
Titulná strana publikácie Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (André, Očenášová - PERD, 2023)
Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Zuzana André, Zuzana Očenášová, 2023)
16. novembra 2023

Bulletin IVPR 10/2023 (Flexibilné formy práce sú stále v trende)

Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2023

Flexibilita práce je neoddeliteľnou súčasťou aktuálnych trendov na Slovensku i vo svete. Ide o veľmi rôznorodé spektrum využívania flexibility práce vo svete – čo sa rozsahu i nástrojov týka. Flexibilita je zároveň aj prierezová téma, či už vo vzťahu k rozvoju ľudského kapitálu, ku kvalite práce, spoločensky zodpovednému správaniu firiem či organizácií, vo vzťahu k zosúlaďovaniu práce a rodiny alebo vo vzťahu k zvyšovaniu efektivity práce v podnikoch a organizáciách a pod. Je jednou zo zložiek konceptu flexiistoty – integrovanej stratégie na súčasné zvýšenie flexibility a istoty na trhu práce.

Rôzne príklady a trendy z jednotlivých krajín v rôznych formách flexibilných foriem práce naznačujú, že rast neštandardného zamestnania je do značnej miery poháňaný zmenami v predpisoch a inštitúciách, ktoré riadia trh práce. V niektorých regiónoch, ako je severná Európa, sa zamestnávanie na čiastočný úväzok stalo normou, aby sa zvýšila účasť žien na pracovnej sile a politiky podporujúce toto úsilie vo veľkej miere úspešne dosiahli svoje ciele. Problematiku flexibility práce nemožno skúmať izolovane – z jedného uhla pohľadu (napríklad z pohľadu zamestnávateľa) bez toho, aby sme poznali druhý uhol pohľadu na vec – pohľad zamestnanca (v prípade zamestnancov je záujem o flexibilné formy práce spojený s osobnými, osobnostnými charakteristikami, rodinným či rodičovským statusom, vekom, vzdelaním, pracovným zaradením, profesiou, pracovnými či mimopracovnými plánmi, záujmami. Preferencie a potreby flexibility na strane ponuky práce sú podmienené v neposlednom rade aj hodnotovým systémom jednotlivca, osobnými preferenciami a ambíciami.) Predkladané číslo bulletinu IVPR sa zaoberá charakteristikou, trendmi a možnosťami uplatňovania flexibilných foriem práce a ich rizikami na trhu práce.

Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.