Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách (EUROSTAT)

Titulná strana Výročnej správy IVPR za rok 2022
Výročná správa IVPR za rok 2022
15. mája 2023
Titulná strana publikácie Eurofound: Slovakia - developments in working life 2022
Nová publikácia o vývoji pracovného života na Slovensku (Eurofound)
17. mája 2023

Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách (EUROSTAT)

Boj proti rodovo motivovanému násiliu je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou, ako sa uvádza v Strategickej angažovanosti v oblasti rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019.

Násilie je, žiaľ, stále málo hlásené: len asi tretina žien, ktoré sú fyzicky alebo sexuálne zneužívané partnermi, kontaktujú úrady. Okrem toho sťažnosti nie sú systematicky zaznamenávané a zber administratívnych údajov nie je medzi krajinami EÚ porovnateľný. Agenda OSN 2030 a Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu vo svojom článku 11 zavádzajú povinnosť vykonávať pravidelný prieskum medzi obyvateľstvom o násilí na ženách a domácom násilí. Cieľom tejto akcie je generovať lepšie a porovnateľné údaje o rozsahu a povahe rodovo podmieneného násilia s cieľom posilniť reakcie Slovenska a podporiť úsilie o to, aby sa Európa stala bezpečnejším miestom pre všetkých.

Cieľom tohto projektu je podporiť zber údajov o rodovo podmienenom násilí páchanom na ženách (GBV). Cieľom akcie je najmä zabezpečiť prínos k poznaniu prevalencie GBV na Slovensku a v EÚ kvalitnou implementáciou celoeurópskeho prieskumu o rodovo podmienenom násilí. Zber a analýza údajov je tiež neoddeliteľnou súčasťou Národného akčného plánu SR na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014–2019. Vo svojej 6. oblasti implementácie úloha číslo 50 je zameraná na realizáciu národných prieskumov prevalencie rôznych foriem násilia páchaného na ženách vrátane prieskumov žien s viacnásobným znevýhodnením. Návrh dotazníka a návrh metodiky prieskumu, vrátane cieľovej populácie a dizajnu vzorky, režimov rozhovorov, školenia anketárov, zaobchádzania s neodpovedaním, dôvernosti a bezpečnosti počas rozhovoru, kódovania a prenosu údajov, stratégií šírenia údajov a podávania správ o kvalite vypracoval Eurostat berúc do úvahy existujúce skúsenosti s násilím páchaným na ženách alebo prieskumy rodovo podmieneného násilia na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt odráža prácu Eurostatu, ale zohľadňuje aj miestne reálie.

Eurostat a European Commission logá