Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)

Titulná strana výskumnej úlohy Analýza ekon. hodnoty neplatenej práce (R. Bednárik, 2024)
Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre vyváženú deľbu práce (Rastislav Bednárik, 2024)
25. marca 2024
IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2024
9. apríla 2024

Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)

Titulná strana výskumnej správy Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)

Otcovia na Slovensku majú možnosť za pomoci štátnych dávok starať sa o vlastné najmenšie deti a plnohodnotnejšie tak realizovať svoje rodičovské práva, a teda v praktickej rovine v adekvátnejšej miere participovať na výchove svojho potomstva. Predložená štúdia na základe údajov z prieskumov i na základe odbornej literatúry približuje aktuálny stav vo využívaní materskej (otcovskej) dovolenky mužmi a v dopadoch starostlivosti otcov na rodinu a spoločnosť. Štúdia popisuje vývoj legislatívy a štátnej podpory starostlivosti otcov o malé deti na Slovensku a stručne aj v krajinách Európskej únie. V štúdii sú prezentované jednak poznatky pedagogiky, psychológie, sociológie a neuropsychológie ohľadne starostlivosti otcov o malé deti, ako aj empirické údaje o účasti otcov na živote rodiny.