Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre vyváženú deľbu práce (Rastislav Bednárik, 2024)

Pracuj bez úrazu
Štartuje kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“
18. marca 2024
Titulná strana výskumnej správy Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)
Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)
3. apríla 2024

Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre vyváženú deľbu práce (Rastislav Bednárik, 2024)

Titulná strana výskumnej úlohy Analýza ekon. hodnoty neplatenej práce (R. Bednárik, 2024)

V štúdii sú prezentované vyjadrenia odborníkov (formou vybraných textov z viacerých publikácií domácej i zahraničnej proveniencie). Podrobnejšie sa štúdia venuje:

  • definíciám – čo je to neplatená domáca práca a čo všetko zahrňuje,
  • vyjadreniam k otázke – prečo je potrebné odmerať neplatenú domácu prácu; najmä je tu vyjadrená argumentácia o potrebe znižovať nerovnosti v mzdách žien a mužov, keďže ženy vykonávajú podstatne viac domácej neplatenej práce ako muži, a tým pádom majú menej času na uplatnenie sa na trhu práce,
  • prezentuje aktuálne techniky merania domácej práce; vyjadrenia sa týkajú metód merania času stráveného v platených a neplatených hospodárskych činnostiach, spôsobov oceňovania netrhovej práce, merania hodnoty neplatenej práce v domácnosti, oceňovania nezaplatenej práce cez satelitné účty,
  • predkladá pojednania o neplatenej domácej práci vo vzťahu k HDP – informácie o prístupoch k integrácii neplatenej domácej a opatrovateľskej práce do HDP, diskusia o tom, prečo je domáca práca vylúčená z HDP, o problémoch so zahrnutím neplatenej práce do HDP a o prístupe trojitého „R“ na integráciu neplatenej práce s makroekonomickými politikami a
  • upozorňuje na výsledky vybraných prieskumov na Slovensku a v Írsku a návrhy na vyrovnávanie rodových rozdielov.