Štartuje kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Národný program aktívneho starnutia - logo
Vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí
18. marca 2024
Titulná strana výskumnej úlohy Analýza ekon. hodnoty neplatenej práce (R. Bednárik, 2024)
Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre vyváženú deľbu práce (Rastislav Bednárik, 2024)
25. marca 2024

Štartuje kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Pracuj bez úrazu

Národný inšpektorát práce (NIP) a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom posilniť kultúru prevencie v organizáciách aj medzi jednotlivými zamestnancami, v súlade s prístupom nulovej vízie k smrteľným pracovným úrazom v EÚ.

Táto kampaň je organizovaná v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Kampane tohto typu budú súčasne prebiehať vo všetkých členských štátoch Európskej únie s rovnakým obsahom.

Na základe štatistických údajov došlo v roku 2020 v EÚ k 3 355 smrteľným pracovným úrazom, čo predstavuje pokles o 53 úmrtí v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019. V roku 2020 spôsobilo 70 % všetkých pracovných úrazov v EÚ rany a povrchové zranenia, vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia alebo otrasy mozgu a vnútorné zranenia. Sektory stavebníctva, dopravy a skladovania, výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu v roku 2020 spolu predstavovali v rámci EÚ približne dve tretiny (63,1 %) všetkých smrteľných pracovných úrazov a viac ako dve pätiny (44,1 %) všetkých pracovných úrazov bez smrteľných následkov.

Vysoká úroveň ochrany zamestnancov je dôležitá nielen z hľadiska zdravia a dobrých podmienok, ale aj vzhľadom na silné hospodárske argumenty. Pracovné úrazy a choroby z povolania stoja hospodárstvo EÚ viac ako 3,3 % HDP ročne.

Členské štáty musia vykonať kampaň v týchto 3 sektoroch: Poľnohospodárstvo a lesné hosp. (kód NACE Sekcia A, 01 a 02), Stavebníctvo (kód NACE Sekcia F, 41, 42 a 43) a Ostatná osobná pozemná doprava a nákladná cestná doprava a sťahovacie služby (kód NACE Sekcia H, 49.3 a 49.4).

Inšpektori práce z ôsmich krajských inšpektorátov práce budú až do polovice júna vykonávať inšpekcie práce na pracoviskách v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, stavebníctva a cestnej dopravy. Účelom týchto mimoriadnych kontrol je kontrola zameraná na dôkladné vyšetrovanie pracovných úrazov, identifikácia a riešenie príčin pracovných úrazov, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikách týkajúcich sa pracovných úrazov, zranení a chorôb z povolania. 

Výkon inšpekcie práce bude prebiehať v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch, kde je vysoká miera úrazovosti v porovnaní s priemerom v ich sektore činnosti a hlavne u tých subjektoch, v ktorých boli za posledné dva roky registrované pracovné úrazy s práceneschopnosťou zamestnanca viac ako tri pracovné dni. Viac informácií o kampani je uvedených na stránke :  SLIC (Committee of Senior Labour Inspectors) – PUBLIC GROUP – knižnica (europa.eu)

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.