Vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí

IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2024
18. marca 2024
Pracuj bez úrazu
Štartuje kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“
18. marca 2024

Vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí

Národný program aktívneho starnutia - logo
Logá: MPSVR SR, IVPR, PDCO, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Únia miest Slovenska, CEVS

Dňa 13. 3. 2024 sa na pôde IVPR uskutočnil vedecký workshop (ďalej „VW“) pod názvom Metodologické otázky výskumu dopadov aktívneho dobrovoľníctva na starších ľudí. Bol otváracím odborným stretnutím expertnej pracovnej skupiny zriadenej pre účely prípravy štúdie „Dobrovoľníctvo starších ľudí – dopadová výskumná štúdia“. V stručnej informácii predstavíme kontext podujatia, jeho stručný priebeh a výsledky.

Kontext VW

V novembri 2021 vláda SR schválila dokument Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 a v rámci neho, okrem iného, opatrenie zaväzujúce: „Realizovať výskum zameraný na vplyv aktívneho dobrovoľníctva na zdravie, sociálny a psychický stav starších dobrovoľníkov ako podklad pre propagáciu dobrovoľníctva medzi staršími ľuďmi“. Zodpovednými subjektmi za realizáciu opatrenia sa stali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV SR ROS“). Za spolupracujúce subjekty boli určené Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej „PDCO“), dobrovoľnícke centrá na Slovensku a územná samospráva.

MPSVR SR poverilo vykonaním predmetného výskumu Inštitút pre výskum práce a rodiny a do Kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR na rok 2024 bola zaradená vedecko-výskumná úloha pod názvom „Dobrovoľníctvo starších ľudí – dopadová výskumná štúdia“.

Za účelom realizácie výskumnej úlohy bola ustanovená expertná pracovná skupina, ktorej inštitucionálne zloženie zodpovedalo kompozícii subjektov určených pre realizáciu príslušného opatrenia NPAS tak, aby sa využila rôznorodá expertíza pre realizáciu kolaboratívneho výskumu. Na rokovaní boli zastúpené: MPSVR SR, IVPR, ÚSV SR ROS, PDCO a za územnú samosprávu Únia miest Slovenska. Nad rámec určených subjektov bolo do spolupráce prizvané aj Centrum pre edukáciu a výskum seniorov zriadené pri Inštitúte edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove s prepojením na vybrané stredoeurópske akademické a vedecko-výskumné pracoviská zaoberajúce sa otázkami demografie a starnutia populácií. Takouto kompozíciou pracovnej skupiny sa zabezpečila rovnováha medzi expertízami zameranými na teoreticko-metodologické, sociálno-politické a praktické aspekty výskumu dopadov aktívneho dobrovoľníctva na život starších ľudí.

Cieľ, predmet a priebeh VW

Cieľom VW bolo podporiť prvotnú harmonizáciu medzi spoločenským zadaním (príprava dopadovej štúdie), zdrojmi pre realizáciu zadania a činnosťou aktérov pri jeho napĺňaní.

Predmetom VW bola riadená diskusia účastníčok k pochopeniu podstaty vedecko-výskumného zadania, k identifikácii unikátnej expertízy, ktorú inštitucionálne reprezentujú, ku komplementarite jednotlivých expertíz a k možnostiam, ako výskumnú prácu metodologicky dizajnovať.

priebehu diskusie bolo formulovaných viacero zaujímavých téz, ktoré boli vyjadrením  spôsobu, akým účastníčky pristupovali k téme dopadov aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí na ich život z perspektívy svojho vlastného inštitucionálneho zázemia:

  • dobrovoľníctvo ako cesta k pozícii „aktívneho občana“ (všeobecne);
  • dobrovoľníctvo ako nástroj sociálnej inklúzie ľudí rozličného veku;
  • dobrovoľníctvo ako nástroj podpory zdravých komunít;
  • dobrovoľníctvo ako nástroj aktívneho starnutia a ako súčasť komunitného plánovania;
  • propagácia aktívneho dobrovoľníctva založená na evidencii („politika  založená na dôkazoch“).

Rovnako bolo zdôraznené, že téma dobrovoľníctva je prierezová téma, „nemá jedného zodpovedného“ a vždy je potrebné koordinovať činnosť rozličných subjektov, ktoré sa jej venujú legislatívne/sociálno-politicky (najmä ÚSV SR ROS), advokačne a metodicky (najmä PDCO) a ktoré ju prakticky vykonávajú (napr. dobrovoľnícke centrá).

V snahe predbežne metodologicky uchopiť dizajn výskumnej práce pri príprave dopadovej štúdie sa intenzívna pozornosť venovala odpovedi na otázku „Čo už dnes vieme“; „Aké výskumné dáta sú k dispozícii“. Bolo identifikovaných viacero významných domácich i medzinárodných zdrojov dát, ktoré budú v prvej fáze tvoriť základňu pre sekundárnu výskumnú analýzu. Na jej výsledky v druhej fáze riešenia výskumného projektu nadviažu ďalšie výskumné práce.

Závery

Na základe prvotných metodologických diskusií sa ponúka ako jedna z ciest prípravy dopadovej štúdie kombinovaný kvantitatívno-kvalitatívny výskumný dizajn, v rámci ktorého bude možné veľmi racionálne využiť dostupné personálne, finančné a časové zdroje. A navyše, bude možné zmysluplne prepojiť predmetné opatrenie NPAS 2021-2030 s ďalšími opatreniami, ktoré sú zamerané na problematiku dobrovoľníctva ako nástroja podpory aktívneho starnutia.

Zapísala: Kvetoslava Repková (zodpovedná riešiteľka), Bratislava, 14.3.2024