Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Titulná strana štúdie Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny
Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny: Je väčšia pomoc zo strany štátu potrebná a možná? (Darina Ondrušová, 2020)
18. februára 2021
Logo COST - European Cooperation in Science and Technology
Pozvánka na webináre: COST spolupráca o otázkach plánovania a metodológie výskumov bezdomovectva
22. februára 2021

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.