Ukončovanie bezdomovectva: IVPR začal s realizáciou dvojročných výskumov housing-first v Košiciach a Bratislave

Logo Helpline
Medzinárodný projekt HELPLINE úspešne ukončený
14. apríla 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2021
5. mája 2021

Ukončovanie bezdomovectva: IVPR začal s realizáciou dvojročných výskumov housing-first v Košiciach a Bratislave

Ilustračný obrázok - ruky držiace kľúče od bytu

Housing-first je v súčasnosti jedným z najnovších a najúspešnejších prístupov ukončovania bezdomovectva. Je založený na ponuke cenovo dostupného bývania v nájomných bytoch s podporou sociálnych pracovníkov, psychológov a ďalších odborníkov ako prvého kroku, bez potreby prechádzať najskôr sieťou inštitucionálnej pomoci – nocľahární, útulkov a pod. Úspešnosť v tejto súvislosti znamená schopnosť udržať si bývanie aj po skončení poskytovania odbornej podpory, bez opätovného prepadu do bezdomovectva.

Sme radi, že po úspešných skúsenostiach s prístupom housing-first v USA a v mnohých európskych krajinách, predovšetkým vo Fínsku, resp. mestách, osobitne v českom Brne, sa postupne objavujú projekty postavené na jeho princípoch aj na Slovensku. Rovnako nás teší, že môžeme byť súčasťou niektorých z nich.

V marci 2021 sme na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou DEDO začali s realizáciou výskumu v projekte Housing-first v Košiciach. Ide o projekt, ktorý umožnil desiatim rodinám s deťmi, ktoré boli ubytované v útulkoch pre rodiny na území mesta, získať bývanie v mestských nájomných bytoch, v spolupráci s Nadáciou DEDO. Vo výskume sa zameriavame na mapovanie histórie bytovej núdze týchto rodín, vyhodnocovanie dopadov projektu na rôzne oblasti života, ako napr. zdravie, finančná situácia, zvládanie stresu, vzťahy v rodine, prístup k zamestnaniu, či trávenie voľného času. Rovnako sledujeme procesy spojené s riadením projektu, ako napr. spôsob výberu rodín, oblasti a intenzita poskytovanej podpory pri príprave na ich nasťahovanie do bytov a po nasťahovaní – s cieľom identifikovať príklady dobrej praxe a námety na zlepšenie pre prípadné rozšírenie tohto projektu, alebo realizáciu podobných projektov v ďalších mestách.

V rámci tohto výskumu sme doposiaľ uskutočnili úvodný rozhovor s každou zo zabývaných rodín. Ďalšie rozhovory s nimi budú nasledovať po 6, 12 a 24 mesiacoch od začiatku realizácie projektu. Rovnako bola uskutočnená fokusová skupina s pracovníkmi odborného tímu, ktorí rodinám poskytujú podporu v rôznych oblastiach, zameranú na udržanie bývania. V najbližšom období takisto plánujeme realizovať fokusovú skupinu s riadiacimi pracovníkmi – zástupcami nadácie, Magistrátu mesta Košice, či bytového podniku, s cieľom zmapovania ich skúseností s implementáciou tohto projektu.

V rovnakom období sme takisto začali s realizáciou podobne zameraného výskumu v Bratislave. V tomto prípade ide o spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou, v rámci ktorého získalo prístup k bývaniu v mestských nájomných bytoch 6 ľudí bez domova a 3 rodiny z ubytovne spravovanej hlavným mestom. Rovnako ako iní nájomníci v mestských bytoch, ale aj v projektoch housing-first, aj účastníci tohto projektu majú uzatvorenú štandardnú nájomnú zmluvu a musia plniť všetky povinnosti, ktoré z nej vyplývajú, vrátane úhrady nájomného. Aj preto v rámci prebiehajúceho výskumu venujeme osobitnú pozornosť otázke udržania si bývania účastníkmi projektu, resp. faktorom, ktoré ovplyvňujú ich možnosti udržať si bývanie. Sociálnu podporu účastníkom projektu dostupného bývania v Bratislave poskytujú tri organizácie, s ktorými úzko spolupracujeme aj pri realizácii výskumu: o. z. Návrat, o. z. Proti prúdu a o. z. Vagus. Výskum budeme realizovať počas dvoch rokov, prostredníctvom opakovaných pološtruktúrovaných rozhovorov s účastníkmi projektu a fokusových skupín s členmi odborných tímov a riadiacimi pracovníkmi projektu.

Za Inštitút pre výskum práce a rodiny sa na realizácii výskumu housing-first v Bratislave a Košiciach podieľajú: Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič a Daniel Gerbery.

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa téme ukončovania a prevencie bezdomovectva intenzívne venuje od roku 2015. V súvislosti s prístupom housing-first sme doposiaľ publikovali tieto správy:

Ondrušová, D. (2019) Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru / working paper). Bratislava : IVPR.

Csomor, G. (2017) Porovnávanie nákladov bezdomovectva a bývania s podporou v Bratislave. Bratislava : IVPR.

Škobla, D., Ondrušová, D., Csomor, G. (2016). Uplatniteľnosť systému prestupného bývania  a „housing-first“ v podmienkach SR. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.