Prinášame prvé zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Ilustračný obrázok - grafika zobrazujúca ženu s množstvom povinností
Výzva na vyplnenie dotazníka – starostlivosť o deti
11. júna 2021
Logo Európskej Komisie
Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027
2. júla 2021

Prinášame prvé zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Upútavka na Prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Nadácia DEDO)

Pre Nadáciu DEDO a Mesto Košice sme spracovali prvé zistenia z registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v meste Košice, ktorý prebiehal od 24. do 30. mája 2021. V tomto období navštevovali dobrovoľníci rodiny v nepriaznivej bytovej situácii a vypĺňali s nimi dotazník zameraný na oblasti ako napr. zloženie domácnosti, terajšie podmienky bývania, história bytovej núdze, príjmová situácia domácnosti, či zdravotný stav jej členov.

Nadácia DEDO predstavila prvé zistenia z registračného týždňa na tlačovej konferencii v pondelok 14. júna 2021. Zámerom nadácie a jej partnerských organizácií je ponúknuť najohrozenejším rodinám, ktoré sa do registračného týždňa zapojili, bývanie v nájomných bytoch s odbornou podporou.

Pri tvorbe dotazníka sme sa tentokrát zameriavali na rodiny, nie jednotlivcov bez domova, ktorých situácia si takisto vyžaduje osobitnú pozornosť. Dotazníky sa počas registračného týždňa preto vypĺňali s dospelými osobami, ktoré majú aspoň jedno dieťa do 18 rokov – bez ohľadu na to, či už s nimi v súčasnosti býva, alebo nie, a či ide o vlastné dieťa, alebo dieťa, ktoré im je zverené do starostlivosti.

Pri zisťovaní rozsahu a foriem bytovej núdze sme vychádzali z ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania, ktorá rozlišuje situácie bez prístrešia (prespávanie vonku, alebo v nocľahárňach), bez bývania (v zariadeniach núdzového bývania a útulkoch), neistého bývania (napr. u príbuzných a známych a/alebo bez platnej nájomnej zmluvy) a nevyhovujúceho bývania (bez základnej vybavenosti, ako napr. prístup k pitnej vode, pripojenie na plyn či elektrinu, preplnené obydlia).

Čo hovoria prvé výsledky

  • Do registračného týždňa sa zapojilo 310 rodín, pričom počet respondentiek – žien bol 245 (79,1 %).
  • Celkový počet členov týchto rodín je 1 741.Z nich bolo 552 dospelých osôb (vrátane manželov/iek a partnerov/iek respondentov/tiek) a 1 189 detí.
  • Z celkového počtu 1 189 detí aktuálne býva v spoločnej domácnosti s účastníkmi/čkami registračného týždňa najmenej 748 (63 %) detí (pri niektorých rodinách nebola takáto informácia uvedená) a priemerný počet detí na jednu rodinu je 3,8.
  • Z celkového počtu 310 respondentov/tiek je podiel rodičov – samoživiteľov 21,7 %, väčšinou ide o ženy. Z celkového počtu 310 respondentov/tiek predstavuje podiel žien – samoživiteliek 19 % (59 žien).
  • V zariadeniach núdzového bývania a útulkoch žije 24 % spomedzi všetkých zaregistrovaných rodín,z ktorých až jedna tretina uviedla, že v minulom mesiaci mali pravidelne platenú prácu.
  • V prístreškoch (v nevyhovujúcom bývaní) žije 45 % rodín. Zaregistrovalo sa aj 5 osôb, ktoré nemajú žiaden domov a žijú vonku na ulici – v týchto prípadoch s nimi aktuálne deti nebývajú.
  • Aj ženy – samoživiteľky so svojimi deťmi väčšinou bývajú v zariadeniach núdzového bývania a útulkoch – z celkového počtu 59 žien takýto typ bývania uviedlo 57 %.
  • K najčastejším príčinám vzniku bytovej núdze patril odchod z rodičovského domu,resp. osamostatnenie, odchod za partnerom/kou – túto odpoveď uviedlo 43 (13,9 %) z celkového počtu 310 respondentov/tiek, rozpad manželstva – 32 (10,3 %) respondentov/tiek a bytová núdza pretrvávajúca už od detstva (vyrastanie v zlej bytovej situácii, z ktorej sa respondentom/tkám nepodarilo vymaniť) – túto odpoveď uviedlo 27 (8,7 % osôb). Uvádzané však tiež boli aj ďalšie príčiny vzniku bytovej núdze – nepredĺženie nájmu, strata práce, podvod, násilie, zdravotné problémy, finančné problémy, úmrtie v rodine.

Kontakt na výskumný tím IVPR pre Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach:

Darina Ondrušová: darina.ondrusova@ivpr.gov.sk

Zuzana Turkovič: zuzana.turkovic@ivpr.gov.sk

Daniel Gerbery: daniel.gerbery@ivpr.gov.sk