Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027

Upútavka na Prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Nadácia DEDO)
Prinášame prvé zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach
14. júna 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2021 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Rastislav Bednárik)
Bulletin IVPR 6/2021 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku)
2. júla 2021

Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027

Logo Európskej Komisie

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

Európska komisia zverejnila 28. 6. 2021 novoprijatý Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie 2021-2027.

Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch.

Táto nová stratégia sa zameriava na tri prierezové ciele – riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia, ako aj zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na prípadné budúce krízy.

Ilustrovaný banner - upútavka na EU Strategic framework on Health and Safety at work 2021-2027

Tri kľúčové ciele: zmena, prevencia a pripravenosť

Strategický rámec sa na nadchádzajúce roky zameriava na tri kľúčové ciele:

  1. Anticipácia a riadenie zmeny v novom svete práce, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia: S cieľom zaistiť počas digitálnej, zelenej a demografickej transformácie bezpečné a zdravé pracoviská Komisia preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Na úrovni EÚ pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží usmernenia týkajúce sa opatrení.
  2. Zlepšenie prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov: Strategický rámec podporuje prístup „vízia nulovej úmrtnosti“, ktorého cieľom je eliminovať úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy Komisia zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.
  3. Zvýšenie pripravenosti na potenciálne budúce zdravotné krízy: Na základe skúseností zo súčasnej pandémie Komisia v úzkej spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.

Viac na:

https://osha.europa.eu/sk/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10033

Factsheet: Occupational safety and health in a changing world of work 2021 (pdf) 

Dúfame, že tam nájdete užitočné informácie pre svoju prácu.

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)