Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím

IVPR logo
IVPR v médiách – september 2022
13. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2022 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku, situácia k 1. júlu 2022 - R. Bednárik
Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)
22. septembra 2022

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím

Upútavka z FB na školiace aktivity KMC - ZOPO - v oblasti identifikacie zneuzivania deti

Analytička KMC Slávka Karkošková školí, ako identifikovať sexuálne zneužívanie detí, ako mu predchádzať a poskytovať včasnú a účinnú podporu deťom, ktoré ho zažili. Modulového vzdelávania v tejto osobitne citlivej problematike sa zúčastní viac ako 1000 zamestnankýň a zamestnancov Centier pre deti a rodinu. Za záujem o vzdelávanie a spoluprácu pri jeho organizovaní ďakujeme Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Vzdelávanie je aktivitou projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR, www.eeagrants.sk“.

Logo Norway Grants a štátny znak Slovenskej republiky