Kampaň EU OSHA “Zdravé pracoviská znižujú záťaž” bola úspešne ukončená

Zastavme násilie na ženách 2022
Pozvánka na verejné zhromaždenie ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH
24. novembra 2022
Zastavme násilie na ženách 2022
Spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť. Ženy a dievčatá sa v spoločnosti musia cítiť v bezpečí a rešpektované (Tlačová správa)
25. novembra 2022

Kampaň EU OSHA “Zdravé pracoviská znižujú záťaž” bola úspešne ukončená

Zdravé pracoviská - Summit 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

v dňoch 14 a 15. novembra 2022 sa v španielskom Bilbau konal záverečný samit kampane Zdravé pracoviská v roku 2022. Zúčastnení zástupcovia zo všetkých krajín EÚ tak oslávili a vyhodnotili najväčšiu kampaň na svete v oblasti BOZP. Cieľom samitu bolo vyzdvihnúť poznatky a skúsenosti, ktoré sa podarilo dosiahnuť počas uplynulých dvoch rokov v rámci kampane „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Zdravé pracoviská - Summit 2022

Kampaň „Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022“ mala hlavný cieľ zvýšiť informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, ako aj šíriť informácie o tom, ako by im bolo možné predchádzať a ako by ich bolo možné riadiť. Na národnej úrovni kampaň koordinovali kontaktné miesta agentúry EU-OSHA (Európska agentúra pre BOZP), ale podporovali ju i oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a sieť EEN (Enterprise Europe Network).

Kampaň mala 6 hlavných cieľov:

  • zvýšiť informovanosť o dôležitosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy tým, že sa poskytnú fakty a údaje o vystavení poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a ich vplyve na jednotlivcov, firmy a spoločnosť,
  • presadzovať hodnotenie rizík a aktívne riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy, a to poskytovaním prístupu k relevantným nástrojom, usmerneniam, ako aj audiovizuálnym a iným podporným materiálom,
  • ukázať, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú problémom každého z nás a že je možné proti nim úspešne bojovať,
  • zlepšiť znalosti o nových a vznikajúcich rizikových faktoroch poškodení podporno-pohybovej sústavy,
  • propagovať dôležitosť poskytovania podpory zamestnancom s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby sa znovu zapojili do pracovného procesu a aby v práci aj ostali, ako aj ukázať, ako to možno dosiahnuť,
  • povzbudzovať k efektívnej spolupráci, ktorú možno dosiahnuť tak, že sa umožnia stretnutia rôznych zúčastnených strán a uľahčí sa výmena informácií a osvedčených postupov.

Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy (poškodenia svalov, kĺbov a šliach, skrátene MSD) súvisiacim s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy.

Európsky komisár pre pracovné miesta sociálne práva Nicolas Schmit poukázal na doterajšie úspechy kampane:

„Jednou zo zásad európskeho piliera sociálnych práv je zabezpečenie toho, aby naše pracoviská boli bezpečné, vhodné na daný účel a aby udržiavali zdravie pracovníkov. Minulý rok Komisia predstavila strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorého cieľom je riadiť zmeny, zlepšiť prevenciu a zvýšiť pripravenosť. Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy. Chcel by som pochváliť partnerov kampane za ich angažovanosť a teším sa na živú diskusiu počas samitu o tom, čo môžeme urobiť viac pre ochranu zdravia pracovníkov.“  

Nicolas Schmit
Nicolas Schmit

Rozsah tohto problému vysvetľuje dočasný výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA William Cockburn:

„Hoci sa poškodeniam podporno-pohybovej sústavy dá predchádzať, naďalej predstavujú najčastejší zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe. Fyzické aj psychosociálne rizikové faktory (ako je nadmerné pracovné zaťaženie) prispievajú k vzniku alebo zhoršovaniu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Túto situáciu nepochybne zhoršili zmeny pracovného prostredia, ktoré boli z veľkej časti zapríčinené pandémiou ochorenia COVID-19. V našom nedávnom prieskume OSH Pulse sa potvrdilo, že 30 % pracovníkov trpí problémami s kosťami, kĺbmi alebo so svalmi alebo ich bolesťami, 27 % trpí stresom, depresiou alebo úzkosťou a 37 % celkovou únavou. Tento trend bude žiaľ pravdepodobne pokračovať na pracoviskách po pandémii. Nepoľavujme v snahe tieto čísla znižovať!“

Výskumní pracovníci a zástupcovia vnútroštátnych a európskych úradov sa podelili o svoje názory v rámci troch súbežných zasadnutí venovaných týmto témam: výzvy a inovatívne riešenia v oblasti kontrol poškodení podporno-pohybovej sústavy v podnikoch, účinná podpora v súvislosti s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a súvislosť medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnymi rizikami.

Jednou z hlavných udalostí samitu bolo udeľovanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Stredobodom bude osem víťazných a osem ocenených organizácií za ich inovatívne opatrenia v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Žiaľ, za Slovenskú republiku sa nezúčastnila žiadna z firiem, či organizácií.

Súčasťou tohto podujatia bolo aj odovzdávanie cien agentúry EU-OSHA a siete EEN za podporu BOZP za rok 2022. Prostredníctvom tohto programu udeľovania cien agentúra EU-OSHA a sieť EEN spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o význame BOZP pre malé a stredné podniky (MSP).

Agentúra EU-OSHA sa takisto teší na ďalší ročník kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025 s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku, ktorá sa má začať v októbri 2023.

Vypracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok