Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome
Okrúhly stôl k vytvoreniu systému prestupného bývania I. a II.
15. apríla 2020
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie eviduje vysoký nárast volaní
20. apríla 2020

Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Titulná strana štúdie Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Cieľom analýzy bolo podporiť diskusie o rozvoji sociálnych služieb pre ľudí bez domova na Slovensku zmapovaním zmien v komunitnom plánovaní a financovaní sociálnych služieb krízovej intervencie po prijatí legislatívnych zmien od januára 2018, požadujúcich od miestnej aj regionálnej samosprávy stanovenie cieľov rozvoja pre všetky druhy sociálnych služieb, vrátane sociálnych služieb krízovej intervencie. Analýza vychádzala z komunitných plánov sociálnych služieb všetkých ôsmich krajských miest, koncepcií rozvoja sociálnych služieb všetkých ôsmich samosprávnych krajov a programových rozpočtov krajských a okresných miest a samosprávnych krajov.

Materiál je členený do dvoch hlavných častí – prvá sa venuje zmenám v komunitnom plánovaní a druhá zmenám vo financovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova.

Jedným z hlavných zistení je skutočnosť, že všetky krajské mestá a takmer všetky kraje venujú v dokumentoch komunitného plánovania v súlade s legislatívnou požiadavkou pozornosť aj ľuďom bez domova. V rokoch 2017-2020 sa takisto vo všetkých VÚC a v piatich z ôsmich krajských miest zvýšili výdavky na podporu sociálnych služieb pre ľudí bez domova, ich podiel na celkových výdavkoch na sociálne služby však ostal nízky. Jedna tretina okresných miest tieto služby nefinancuje. Napriek niektorým obmedzeniam dostupnosti údajov predstavuje podiel verejných zdrojov na financovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova približne 62 %.