Ako zabezpečiť preventívne opatrenia na pracoviskách pri predchádzaní šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19 (Miroslava Kordošová)

IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2020
4. mája 2020
Ilustračný obrázok mladého muža s batohom na chrbte
Dôležité je nestratiť bývanie. Ako štát v súčasnej situácii môže pomôcť skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným prepadom do pouličného bezdomovectva. Analytický komentár IVPR 1/2020 (Darina Ondrušová)
5. mája 2020

Ako zabezpečiť preventívne opatrenia na pracoviskách pri predchádzaní šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19 (Miroslava Kordošová)

Ilustračný obrázok - dezinfekčný gel a rúško

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové infekcie. Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje, má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). Je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012). Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Diagnostika je laboratórna. Účinná terapia zatiaľ nie je známa. Liečba je spravidla symptomatická.

Ako teda postupovať tak, aby bolo zdravie zamestnancov a ich rodín chránené a na druhej strane podnikateľské aktivity zamestnávateľov zvládli túto záťažovú situáciu čo najlepšie?

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa upravených v Zákonníku práce. V spojení s osobitnou právnou úpravou obsiahnutou hlavne v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP je zamestnávateľ povinný prijať systém opatrení zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. V rámci týchto opatrení je zamestnávateľ povinný sústavne monitorovať situáciu a priebežne informovať zamestnancov o hygienických zásadách vedúcich k zníženiu prenosu nákazy, opatreniach, ktoré je potrebné prijať pri cestovaní do/alebo po návrate z rizikových oblastí, opatreniach pri výskyte príznakov ochorenia. Plánované opatrenia je potrebné komunikovať a návrhy prerokovať i so zástupcami odborových organizácii, resp. zástupcami zamestnancov a BOZP špecialistami.

Na pracoviskách, kde dochádza k väčšej koncentrácii ľudí (zamestnancov, návštevníkov, doručovateľov, zásobovanie, údržba a pod.), je dôležité zabezpečiť účinné opatrenia, aby sa prenosu ochorenia COVID-19 zabránilo. Pre zamestnávateľov je to v súčasnom období prvoradá, nielen morálna, ale aj legislatívna povinnosť. Okrem dodržiavania všeobecných preventívnych opatrení, ktoré vydal Hlavný hygienik SR na začiatku šírenia koronavírusu, je potrebné vykonať na pracoviskách aj ďalšie opatrenia.

Všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

 • Často a dôkladne si umývať ruky s použitím mydla a teplej vody po dobu najmenej 20 sekúnd (pred konzumáciou jedla, nápojov, zapálením si cigarety, po použití toalety, po vystúpení z hromadného dopravného prostriedku, pred a po pobyte na mieste s veľkým počtom ľudí, po kýchaní, fúkaní nosa…)
 • Ak nie je k dispozícii teplá voda a mydlo, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (najmenej 60 %)
 • Nosiť rúško alebo respirátor
 • Pri kýchaní a kašľaní si zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou alebo lakťovou jamkou – nekýchajte a nekašlite do dlane ruky!
 • Používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša
 • Nedotýkať sa neumytými rukami tváre – nosa, úst, očí ani rúška
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, najmä ak majú príznaky nádchy, chrípky alebo iného respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie…), dodržiavať minimálne 2-metrovú vzdialenosť medzi osobami
 • Vyhýbať sa miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí
 • Pravidelne dezinfikovať povrchy, pracovné plochy a pomôcky na pracovisku (ale aj v domácom prostredí), a to s použitím prípravkov na báze chlóru alebo alkoholu (vhodné je tieto prostriedky striedať)
 • Zabezpečiť dostatočné a pravidelné vetranie priestorov
 • Sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti kĺbov, svalov, slabosť, únava, zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a svojho zamestnávateľa.

Uvedené opatrenia platia všeobecne, tak pre občanov, ako aj pre zamestnancov.

Odporúčania pre zabezpečenie opatrení na pracoviskách u zamestnávateľov

Úspech pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 závisí najmä od dostatočnej, presnej a pravdivej informovanosti zamestnancov, preto sa odporúča najmä:

 • Vyvesiť informačné letáky a plagáty na viacerých miestach (najmä tých najfrekventovanejších – vstup, spoločné priestory, zasadačky, jedálne, toalety a pod.)
 • Vyvesiť nad umývadlá postup ako si správne umývať ruky a ako ich dezinfikovať
 • Umiestniť dezinfekčné dávkovače na ruky na viditeľné miesta na pracovisku. Ubezpečte sa, že sú zásobníky pravidelne doplňované.

Pre zamestnancov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov OOPP (rúška, masky, respirátory, rukavice, prípadne okuliare a štíty v závislosti od vykonávanej práce) a dezinfekčných prostriedkov. Preventívne je vhodné zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov, najmä kľučiek, pracovných povrchov, pomôcok a pod., prípadne zabezpečiť zásadu otvorených dverí (otvoriť dvere, kde je to možné, aby zamestnanci mohli voľne prechádzať a nemuseli chytať kľučky. Zamestnancom, ktorí pri výkone svojej práce vykonávanej na pracovisku zamestnávateľa, nie sú priamo vystavení pôsobeniu tohto biologického faktora, zamestnávateľ poskytuje ochranné prostriedky v zmysle usmernení hlavného hygienika SR. Poskytnutie a používanie týchto ochranných prostriedkov kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Ak je na pracovisku potrebné vykonávať porady,  školenia a pod., odporúčame nahradiť osobný kontakt realizáciou dištančnou formou (prostredníctvom techniky, e-learningovými školeniami a pod.) Ak to nie je možné zabezpečiť, tak sa odporúča splniť nasledovné podmienky:

 • V miestnosti, kde prebieha stretnutie, zabezpečiť dostatočné vetranie (okno)
 • Rozostupy medzi jednotlivcami najmenej 2 metre a zároveň na jednu osobu zabezpečiť 9 m2 podlahovej plochy miestnosti
 • Pri vstupovaní aj pri opúšťaní miestnosti dodržiavať rozostupy 2 metre
 • Všetci musia mať nasadené rúška
 • Všetci musia používať vlastné písacie potreby
 • Všetci si pred vstupom do miestnosti musia vydezinfikovať ruky alebo si musia nasadiť jednorazové rukavice
 • Odporúča sa skrátiť trvanie takýchto stretnutí na čo najkratšiu dobu (15 minút)
 • Pred začatím a po ukončení stretnutia sa musia vydezinfikovať kľučky, pracovné plochy, prípadne používané pomôcky (napr. ovládač, klávesnica, stoličky a pod.).

Vstupné brány a recepcie sú zároveň vstupnými bránami šírenia vírusu, stretáva sa tu veľké množstvo ľudí a nie je celkom možné dosiahnuť ich izoláciu. Aj tu platia niektoré odporúčania: 

Pri vstupe zamestnancov na pracovisko:

 • Každý zamestnanec musí mať nasadené rúško, prípadne rukavice
 • Pri vstupe do budovy – areálu je povinný vydezinfikovať si ruky.

Pri vstupe do budovy/areálu sa odporúča zabezpečiť meranie teploty – ak je teplota zvýšená (nad 37° C) je potrebná izolácia zamestnanca a opakovane odmerať teplotu po 5 -10 – 15 minútach, ak teplota bude stúpať, je potrebné zamestnanca poslať domov do domácej izolácie a poučiť ho, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára a následne vás informoval o postupe, aký zvolil jeho všeobecný lekár. Viaceré veľké podniky zabezpečujú meranie teploty bezkontaktným teplomerom, ale aj s využitím termovíznych kamier, ktoré zachýtia viac prechádzajúcich zamestnancov naraz. Presnosť detekcie teploty kamery – niektorí výrobcovia tvrdia, že dosahujú presnosť s odchýlkou 0,3° C, iní majú deklarovanú spoľahlivosť na úrovni 0,5º C až 1º C a viac.

 • Pri príchode zamestnancov do práce sa odporúča, aby vyplnili zdravotný dotazník
 • Ak zamestnanec manipuluje s tovarom alebo inými predmetmi, pred začatím práce si nasadí rukavice
 • Pravidelne si vymieňať rúško a rukavice (bližšie uvedené v časti OOP).

Upozornenia:

 • Ak zamestnanec bol v období posledných 14 dní v zahraničí, musí ostať v domácej izolácii. Po návrate zo zahraničia má povinnosť kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu nariadi 14-dňovú karanténu!
 • Ak zamestnanec zdieľa spoločnú domácnosť s človekom, ktorý bol v období posledných 14 dní v zahraničí a musí ostať v domácej izolácii, musí ostať v domácej karanténe aj on, a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu nariadi 14-dňovú karanténu!
 • Rovnako, ak bol zamestnanec v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, je mu nariadená 14-dňová karanténa!

Pri vstupe na pracovisko – cudzie osoby (návštevníci, klienti a pod.):

 • Každý musí mať nasadené rúško
 • Pri vstupe do budovy/areálu sa odporúča zabezpečiť meranie teploty – ak je zvýšená (nad 37° C), je potrebná izolácia a opakovane odmerať teplotu po 5 minútach, ak teplota bude stúpať, je potrebné osobu oboznámiť s tým, že jej nebude umožnený vstup do objektu/areálu a odporučiť kontaktovať ošetrujúceho lekára
 • Ak teplota nie je zvýšená, alebo sa jej meranie nezabezpečuje, odporúča sa, aby podpísal prehlásenie, že v posledných 14 dňoch nebol v krajine mimo SR (v ktorej sa vyskytuje ochorenie COVID-19), nebol v kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19. Ak spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok, nebude mu umožnený vstup do objektu/areálu
 • Po podpísaní prehlásenia si pred vstupom vydezinfikuje ruky, prípadne nasadí rukavice
 • Každý musí používať vlastné pero

Čo robiť, ak sa u zamestnanca počas pobytu na pracovisku vyskytnú príznaky ochorenia (napr. náhle sa mu zvýši teplota, bude cítiť slabosť, bolesti hlavy, svalov, záchvaty kašľa a pod.)?

V prípade podozrenia, že niektorý zo zamestnancov môže byť nakazený koronavírusom (osoba má príznaky podobné ochoreniu: kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hlavy, kĺbov, svalov, prípadne hrdla…), je potrebné postupovať nasledovne:

 • Osoba s príznakmi je odoslaná domov do domácej izolácie a je poučená, aby kontaktovala svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ďalej posúdi zdravotný stav. O ďalšom postupe, ktorý určí lekár, bude zamestnanec bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa
 • Ak je osoba v nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie, je nevyhnutné privolať záchrannú zdravotnú službu na tiesňovej linke (155 alebo 112), informovať o podozrení na infekciu koronavírusom a postupovať podľa inštrukcií. Do doby príchodu záchrannej zdravotnej služby je zamestnanec v izolácii s neustálym dohľadom osoby, ktorá je plne vybavená OOP (rúško/respirátor, rukavice, okuliare, podľa možnosti aj ochranný plášť). Pre tieto prípady sa odporúča vybaviť pracovisko takýmito ochrannými prostriedkami
 • Po opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je podozrivý z nákazy, je potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, najmä tých, v ktorých sa pohyboval.

Každý, kto je v kontakte s podozrivým z infekcie koronovavírusom, musí mať nasadené OOPP!!!

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 na pracovisku u zamestnanca je potrebné postupovať nasledovne:

 • Konať v súlade s nariadenými opatreniami príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý by mal zamestnávateľa informovať o výskyte ochorenia u zamestnanca pri zabezpečení epidemiologické šetrenia na pracovisku u osôb v kontakte s nakazeným
 • Po doručení informácie o potvrdení ochorenia COVID-19 od zamestnanca, u ktorého bolo potvrdené, je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ a potvrdiť si danú informáciu a následne postupovať v zmysle nariadených opatrení.

Zároveň je potrebné dodržiavať na prevádzke všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia kvapôčkovým nákazám uvedené v úvode tohto dokumentu. Po ukončení domácej izolácie v súvislosti s koronavírusom odporúčame zamestnanca pri nástupe do práce informovať o všeobecných preventívnych opatreniach a špecifických opatreniach vykonávaných zamestnávateľom. Zamestnanec by mal aj naďalej sledovať svoj zdravotný stav (rovnako ako aj ostatní zamestnanci v rámci prevencie) a v prípade výskytu prejavov ochorenia ostať doma a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a svojho zamestnávateľa.

Optimizmus, dobrá nálada, prevencia

Zachovajte chladnú hlavu. Stres alebo panika ničomu nepomôžu, ale môžu situáciu značne zhoršiť! Ako benefit v týchto chvíľach môžete zamestnancom poskytovať vitamínové doplnky, napr. nákup potravín, aby po práci sami nemuseli ísť na nákup. Je na nás všetkých, ako túto kritickú situáciu na našich pracoviskách i v civilnom živote zvládneme.

Užitočné kontakty a linky

Infolinka národného centra zdravotníckych informácií: 0800 221 234 

e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Kontakty na ministerstvá a inštitúcie

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Foto: unsplash.com