Tlačová správa k výskumu rodovo podmieneného násilia

Logo Medzinárodnej organizácie práce
28. apríl – Svetový deň BOZP
28. apríla 2023
Publikácie a aktuality Eurofound – 2023 (výber)
28. apríla 2023

Tlačová správa k výskumu rodovo podmieneného násilia

Dňa 19. 4. 2023 sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) informoval o uskutočnení výskumu rodovo podmieneného násilia. Ide o unikátny výskum, ktorý IVPR realizoval v spolupráci s Eurostatom ako súčasť celoeurópskeho pilotného overovania novej metodológie, ktorá by sa neskôr mohla stať spoločnou pre všetky členské štáty EÚ. Zber dát sa uskutočnil v období od novembra 2022 do februára 2023 na vzorke 5000 žien vo veku od 18 do 74 rokov.

Výskum je špecifický širokým záberom. Jeho súčasťou bolo zisťovanie fyzického, psychického, sexuálneho násilia, obťažovania na pracovisku, ale aj stalkingu. Pozornosť bola venovaná aj skúsenostiam z detstva. Výskum sa zameral nielen na skríning výskytu násilia, ale aj na jeho konzekvencie v podobe zdravotných, psychických či sociálnych konzekvencií.

Výsledky z výskumu budú zverejnené v priebehu najbližších dvoch mesiacov. V súčasnosti prebieha spracovanie a kontrola kvality dát. Pred zverejnením výsledkov musí získané dáta odobriť ešte Eurostat. Čo možno už teraz skonštatovať, je, že násilie na ženách je na Slovensku silno prítomné a že často sa odohráva v rámci partnerských vzťahov, v domácnostiach. 48,2 % žien sa počas svojho života stretla s psychickým násilím zo strany partnera/partnerky, 28,2 % žien sa stretlo s fyzickým a 14,6 % so sexuálnym násilím zo strany partnera/partnerky. Pre porovnanie, s fyzickým násilím zo strany inej osoby sa stretlo 17 % žien a so sexuálnym násilím 7 % žien.  

V prípade záujmu je tím IVPR k dispozícii zodpovedať na ďalšie otázky.