28. apríl – Svetový deň BOZP

Titulná strana publikácie Analýza súčasného spracovania štat. údajov v rámci soc. poradenstva a soc. služieb (NP PERD, kolektív, 2023)
Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)
27. apríla 2023
Tlačová správa k výskumu rodovo podmieneného násilia
28. apríla 2023

28. apríl – Svetový deň BOZP

Logo Medzinárodnej organizácie práce

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR, 28. apríla si pripomíname Svetový deň BOZP.

Vlády, odborári aj zamestnávatelia upozorňujú v týchto dňoch na dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. 

28. apríl  je už od roku 2003 vyhlásený z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce (ILO/MOP) za Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V tomto roku sa prezentuje sloganom: Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základným princípom a právom pri práci / A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work.

Cieľom celej kampane je pritom zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam BOZP a tiež na prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb, spôsobených pri výkone povolania. Dôležitú úlohu zohráva aj bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Pôsobenie jednotlivých škodlivých faktorov pracovného prostredia ohrozuje zdravie pracovníkov a môže byť príčinou chorôb z povolania ale i civilizačných ochorení. Dôležité sú aj psychosociálne riziká a zvládanie stresu, či násilia na pracovisku.

MOP v rámci osláv organizuje 28. apríla 2023 celosvetový dialóg o otázkach pracovného prostredia a BOZP, pričom sa stretnú experti a členovia, aby diskutovali o dôsledkoch, ktoré to má pre svet práce, ako aj o tom, ako toto právo prakticky implementovať vo svete práce. Poslúži aj na prezentáciu výsledkov výskumu o stave implementácie rôznych ustanovení základných dohovorov MOP  č. 155 a č. 187.

V minulosti bol tento deň Medzinárodným dňom smútku a Medzinárodným dňom spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci. Pri tejto príležitosti sú organizované mnohé semináre s cieľom propagácie zdravšieho a produktívnejšieho pracoviska.

Podľa zdrojov z Národného inšpektorátu práce bolo v roku 2022 bolo registrovaných celkovo 7 287 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo 31 závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 46 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Za rok 2022 bolo evidovaných 7 210 ostatných registrovaných pracovných úrazov, t. j. úrazov nad 3 dni práceneschopností bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Najviac pracovných úrazov sa opäť koncentrovalo v odvetviach priemyselnej výroby, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu; oprava motorových vozidiel, dopravy a skladovania.

Bezpečnosť a ochrana zdravia  pri práci sú ľudským právom a bohužiaľ mnoho ľudí sa stáva obeťami pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zámerom tohto dňa je prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

Viac na: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/safeday2023/lang–en/index.htm

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2023/04/SPRAVA_PU_za_rok_2022-1.pdf

Vypracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok