Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)

Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2023 - Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká (M. Kordošová)
Bulletin IVPR 4/2023 (Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká. Návrh stratégií a programov na elimináciu psychosociálnych rizík na pracovisku)
25. apríla 2023
Logo Medzinárodnej organizácie práce
28. apríl – Svetový deň BOZP
28. apríla 2023

Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)

Titulná strana publikácie Analýza súčasného spracovania štat. údajov v rámci soc. poradenstva a soc. služieb (NP PERD, kolektív, 2023)

Na Slovensku sa postupne nastavuje systém zberu administratívnych dát týkajúcich sa násilia na ženách. V súčasnosti existuje systém zberu takýchto dát v oblasti polície a justície a čiastočne, hoci s nedostatočnou spoľahlivosťou, v oblasti zdravotníctva. V systéme sociálneho poradenstva a sociálnych služieb si jednotliví poskytovatelia zbierajú dáta pre svoju vlastnú potrebu, avšak vyplýva z toho rôznorodosť metodík a zbieraných dát o ženách so skúsenosťou s násilím, ktoré sa na ne obrátia. Systém jednotného zberu administratívnych od sociálnych služieb doteraz absentuje.

Cieľom tejto publikácie je zaplniť túto medzeru a navrhnúť systematický a jednotný zber dát pre poskytovateľov sociálnych služieb. Vznikla ako výstup národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, realizovaného Koordinačno-metodickým centrom Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Publikácia obsahovo sleduje tri hlavné kroky, ktoré viedli k jej vzniku.

Prvá časť sa venuje teoretickému rámcu zberu administratívnych dát a analýze súčasného stavu zberu dát v sociálnych službách, a to jednak na základe dotazníkového zisťovania medzi poskytovateľmi služieb pre ženy zažívajúce násilie a jednak na základe analýzy dostupných verejných dát za jednotlivé organizácie. Druhá časť v stručnosti ozrejmuje proces, ktorý viedol k vzniku metodiky a tretia časť predstavuje samostatnú metodiku zberu administratívnych dát o partnerskom násilí na ženách v sociálnych službách, ktorá bola výsledkom daného procesu.

Na publikácii sa podieľal kolektív autoriek v zložení: Sára Činčurová, Zuzana Očenášová, Tatiana Brnová, Daniela Gáliková, Adriana Havašová, Dušana Karlovská, Ľudmila Vysocká.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR