Testovanie pracovníkov, ktorí nie sú zaočkovaní, ani neprekonali ochorenie COVID-19

Ilustračné foto - respirátor KN95
Informácia o používaní respirátorov na prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách
25. novembra 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – december 2021
3. decembra 2021

Testovanie pracovníkov, ktorí nie sú zaočkovaní, ani neprekonali ochorenie COVID-19

Ilustračný obrázok k testovaniu zamestnancov na COVID-19 s logom MH SR

Od pondelka 29. 11. 2021 budú  zabezpečovať zamestnávatelia testovanie svojich zamestnancov a pracovníkov. Musia si  zaobstarať testy, vhodné priestory, zabezpečiť zodpovednú osobu a postarať sa aj o likvidáciu odpadu z testovania.

Zamestnávatelia zároveň zodpovedajú za dodržiavanie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorej budú od nastávajúceho týždňa pracoviská fungovať v režime OTP. Vyplýva to zo zverejneného manuálu ministerstva hospodárstva pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov. 

Testovanie bude potrebné raz za sedem dní, na vstup na pracovisko budú zamestnávatelia uznávať aj potvrdenie o negatívnom teste z mobilných odberových miest. Podľa manuálu jekaždý zamestnávateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov v lekárňach či u distribútorov. Ministerstvo zdravotníctva má stanoviť regulovanú cenu týchto testov na päť eur za kus, ktoré bude štát kompenzovať. 

Náklady za vykonanie testu uhradí štát zamestnávateľom vo výške jedného eura za zamestnanca. Celkovou sumou šesť eur za testovaného zamestnanca uhradí štát náklady mobilným odberovým miestam. Potrebné ochranné prostriedky zabezpečí zamestnávateľ na vlastné náklady.

Manuál spresňuje aj počet vykonaných testov. Vzhľadom na to, že manuál je platný do konca roka, za každého zamestnanca, ktorý nie je zaočkovaný a neprekonal v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19, štát uhradí maximálne päť testov podľa skutočne vykonaného testovania. Zamestnávateľom náklady na testovanie a testy štát preplatí na základe žiadosti podanej za celé obdobie v januári budúceho roka.

Zamestnávateľ musí určiť autorizovanú osobu, ktorá bude dohliadať na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku. Táto osoba bude evidovať aj výsledky testovania z mobilných odberových miest.

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19

S cieľom naplniť uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24. 11. 2021 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov (ďalej len „Manuál“).

Manuál je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov vo svojich prevádzkach.

Základné informácie

 1. V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní.
 2. Pre účely tohto Manuálu sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín (ďalej iba „antigénový samotest“) pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných najviac 7 kalendárnych dní alebo iný test podľa § 1 písm. c) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264 zo dňa 24. 11. 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Osoby, ktoré sa otestujú cez mobilné odberové miesta (ďalej len MOM), sa taktiež považujú za testované osoby podľa tohto Manuálu (viď. aj bod 14). 
 3. Zoznam akceptovaných diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnený na webovej stránke Európskej komisie: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.
 4. Tento Manuál je platný do 31. 12. 2021. V závislosti od vývoja pandémie rozhodne vláda Slovenskej republiky o jeho ďalšej platnosti.

Obstaranie antigénových samotestov

 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov, vhodný priestor na testovanie a poverí autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov.
 2. Antigénové samotesty sú dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov.
 3. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením, na základe ust. § 20 ods. 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 o cenách, stanoví regulovanú koncovú cenu vo výške najviac 5,- eur vrátane DPH za jeden antigénový samotest (na základe § 11 ods. 1 zákona č. 18/1996 o cenách).
 4. Zamestnávateľ uskladní antigénové samotesty predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu.
 5. Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.
 6. Likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.
 7. Subjektom hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov je spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, e-mail: unipharmaba@unipharma.sk, tel. č.: +421 2 682 019 10. 
 8. V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú adresu: testovaniefiriem@mhsr.sk.

Testovanie zamestnancov

 1. Autorizovanou osobou sa rozumie osoba, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku.
 2. Ak sa zamestnanec dal pretestovať prostredníctvom MOM, tak sa preukáže vystaveným dokladom z MOM alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej jej bol zaslaný výsledok testovania. Autorizovaná osoba si zaznamená výsledok testu do evidencie v súlade s bodom 18 tohto Manuálu.
 3. Návod na vykonanie antigénového samotestu je spravidla súčasťou balenia antigénového samotestu. Vzorový návod vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie antigénového samotestu je uvedený tu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf.

 1. Ak je zamestnanec otestovaný na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom antigénového samotestu, bezodkladne postupuje podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ktorá je uvedená tu: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlaky-uvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144.

 1. V prípade potreby absolvuje zamestnanec poučenie autorizovanou osobou.
 2. Autorizovaná osoba vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok testovania.
 3. Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu. Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vzor potvrdenia tvorí Prílohu tohto Manuálu.

Finančná náhrada

 1. Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 5,- eur na každého otestovaného zamestnanca.
 2. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 1,- eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.
 3. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6,- eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.
 4. Náklady v zmysle bodov 20, 21 a bodu 22 tohto Manuálu budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za obdobie od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii podľa bodu 18 tohto Manuálu. Náklady budú kompenzované za maximálny počet 5 kusov antigénových samotestov na jedného neočkovaného zamestnanca a/alebo zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19.  
 5. Náklady na testovanie, vynaložené v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec tohto Manuálu (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov, atď.) znáša zamestnávateľ.
 6. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky spôsobom, ktorý bude oznámený do konca decembra 2021. 
 7. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ v mesiaci január 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.
 8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti. 

Príloha: Potvrdenie o výsledku testovania

V Bratislave, dňa 26. 11. 2021