Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)

Titulná strana publikácie Ako zvládať horúčavy na pracovisku - M. Kordošová, 2022
Ako zvládať horúčavy na pracovisku. Zásady práce a pitného režimu pri zvýšenej tepelnej záťaži (Miroslava Kordošová, 2022)
9. augusta 2022
Titulná strana Informačného spravodajcu DISSO 1/2022
Informačný spravodajca DISSO 1/2022
31. augusta 2022

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slov., sit. k 1. júlu 2022 (R. Bednárik, 2022)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.