Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Upútavka - pozvánka na konferenciu Návrat do práce po rodičovskej dovolenke (Trexima a partneri, projekt FEMALE - Fostering Employment of Maternity Leavers
Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory? KONFERENCIA
12. augusta 2021
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe - Nórske granty slogan
Oznámenie o začatí projektu Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (Norway Grants)
30. augusta 2021

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.