Oznámenie o začatí projektu Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (Norway Grants)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)
16. augusta 2021
Working together for a grenn, competitive and inclusive Europe - slogan Norway Grants
Information on a start of project implementation: Improving the victim-oriented approach – a tool enhancing the capacity to fight violence against women and domestic violence (Norway Grants)
31. augusta 2021

Oznámenie o začatí projektu Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (Norway Grants)

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe - Nórske granty slogan

Projekt Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu Vytvorenia Koordinačno – metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Prijímateľ projektu spoločne s jeho partnermi sa budú v priebehu 36 mesiacov usilovať o zlepšenie opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácie a zlepšenie dostupnosti a kvality podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Ďalšie informácie nájdete na podstránke projektu: kliknite sem

Logo Norway grants a slovenský štátny znak