Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (Rastislav Bednárik, 2024)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2024
Bulletin IVPR 1/2024 (Hybridná práca je čoraz populárnejšia. Výhody a nevýhody zavedenia hybridnej práce na pracoviská)
7. februára 2024
Titulná strana publikácie Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023 (D. Gerbery, 2023)
Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia (Daniel Gerbery, 2023)
15. februára 2024

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (Rastislav Bednárik, 2024)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (R. Bednárik)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.

Príručka vychádza dvakrát ročne a pripravuje ju doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.