Slovensko má po prvýkrát koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovectva

IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2023
11. apríla 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2023 - Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká (M. Kordošová)
Bulletin IVPR 4/2023 (Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká. Návrh stratégií a programov na elimináciu psychosociálnych rizík na pracovisku)
25. apríla 2023

Slovensko má po prvýkrát koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovectva

Abstraktný obrazec v modrej farbe

V stredu 12. apríla vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovstva na roky 2023 – 2030. Podarilo sa tak zavŕšiť niekoľkoročnú snahu o presadenie systémového prístupu pomoci ľuďom bez domova na národnej úrovni. Na tvorbe tohto dokumentu sa podieľali aj viacerí výskumníci IVPR, najskôr spracovaním analytickej správy, mapujúcej aktuálne výzvy v prevencii  a ukončovaní bezdomovectva a dostupné opatrenia v tejto oblasti (https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2018/Ondrusova/podkladovy_material_koncepcie_ondrusova_2018.pdf), následne aktívnou účasťou v pracovnej skupine pre tvorbu koncepcie, pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v roku 2022.

Prijatie národnej koncepcie, hlásiacej sa k ukončovaniu bezdomovectva prostredníctvom prístupov založených na bývaní ako prvom kroku, vrátane housing-first, vnímame ako dôležitý míľnik na ceste k vytváraniu takých služieb a riešení, ktorými sa bude predchádzať dlhodobému bezdomovectvu jednotlivcov aj rodín bez reálnych príležitostí pre opätovné bývanie a začlenenie do bežného života.

V IVPR sa otázkam bytovej núdze a vylúčenia z bývania naďalej plánujeme venovať. Medzi naše najbližšie aktivity v tejto oblasti patria:

  • finalizácia Návrhu metodiky zberu dát v projektoch housing-first,
  • finalizácia záverečných správ z výskumov v housing-first projektoch v Bratislave a Košiciach,
  • obsahová príprava a realizácia výskumu a sčítania ľudí bez domova v Bratislave v októbri 2023.

Národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovstva nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27946/1.