Publikácie a aktuality Eurofound

Archív priebežných informácií o aktivitách IVPR na projekte Network
27. januára 2020
IVPR v médiách – január 2020
29. januára 2020

Publikácie a aktuality Eurofound

December 2019

O európskom sociálnom dialógu:

European sectoral social dialogue: Facts and figures

Október 2019

Analýza štruktúry zamestnanosti a regionálnych rozdielov v 130 regiónoch z 9 členských štátov EÚ:

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

September 2019

O tzv. platformovej práci:

Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards?

Jún 2019

Minimálna mzda v Európe v roku 2019

Minimum wages in 2019: Annual Report

Tlačová správa korešpondentov Eurofound za Slovenskú republiku

Zaujímavé informácie, aj o vývoji na Slovensku v kontexte ostatných členských štátov, a to nielen z hľadiska výšky a tempa rastu nominálnej a reálnej minimálnej mzdy, ale aj o vývoji jej hodnoty podľa kúpnej sily, spôsoboch, ako sa určuje jej výška, a jej vplyve na vyrovnávanie mzdových nerovností:

Minimum wages have increased across Europe, but will low-wage workers feel the diference?

Máj 2019

Publikácia, ktorá sumarizuje výsledky práce Eurofound o kvalite práce, o práci a zamestnanosti obyvateľov Európskej únie za obdobie štyroch rokov:

Living and Working in Europe 2015-2018

O poskytovaní prestávok v práci  v rámci Európskej únie:

Rest breaks from work: Overview of regulations, research and practice

Výsledky zaujímavého spoločného komparatívneho výskumu Eurofound a ILO o kvalite práce zamestnancov v Európe, Ázii a Afrike:

Working conditions in a global perspective – Executive Summary

Apríl 2019

O vplyve uplatňovania nových technológií na podmienky zamestnania:

Technology scenario: Employment implications on radical automation

O perspektívach spracovateľského priemyslu:

The future of manufacturing in Europe

December 2018

O podpore integrácie starších pracovníkov na trh práce:

Labour market change: State iniciatives supporting the labour market integration of older workers

O budúcnosti výroby v Európe:

Future of manufacturing in Europe: Born globals and their value chains

Október 2018

O ženách v riadiacich pozíciách, kvalite pracovných miest v manažmente a o vplyve kariéry v riadiacich pozíciách na osobný život:

Women in management: Underrepresented and overstretched?

O vývoji kolektívne dohodnutých miezd v súvislosti s vývojom mzdy a produktivity práce v reálnych hodnotách:

Developments in collectively agreed pay 2000-2017

Správa ERM – Dopad reštrukturalizácie na pracovné podmienky:

ERM report 2017: Impact of restructuring on working conditions

September 2018

O transformácii manuálnych povolaní vo výrobných odvetviach:

Are blue-collar jobs turning white?

Jún 2018

Pohľad na aktuálny vývoj týkajúci sa práce a života Európanov:

Living and working in Europe 2017

Apríl 2018

O významných nových technológiách a ich vplyvoch na výrobu a zamestnanosť:

Game changing technologies: Exploring the impact on production processes and work

December 2018

O dlhodobo nezamestnanej mládeži:

Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Prieskum o kvalite života v Európe 2016:

European Quality of Life Survey 2016

November 2017

Eurofound Forum 2017 sa konalo 14.-15. novembra 2017 v Dubline:

Converging economies, diverging societies? Upward convergence in the EU – Foundation Forum 2017

Október 2017

O reaktivácii – znovuvstúpeniu ekonomicky neaktívnych ľudí na trh práce:

Reactivate: Employment opportunities for economically inactivate people

September 2017

Pracujúca chudoba v Európe – problematika rezonujúca aj na Slovensku v súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy:

In-work poverty in the EU

Využívanie neštandardných foriem zamestnania:

Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects

Na tému pracovného času:

Working time patterns for sustainable work

August 2017

O pracovnom čase v 28 štátoch EÚ a o pretrvávajúcich rozdieloch v EÚ 15 a EÚ 13:

Trend of converging working time across 28 EU Member States has stalled

Júl 2017

O odhadovaní nevyužitých pracovných síl na trhu práce v EÚ:

Estimating labour market slack in the European Union

Executive Summary – aj v slovenskom jazyku

Jún 2017

O téme aktuálnej aj pre slovenské podniky – o inováciách a tvorbe pracovných miest:

Inovative changes in European companies

Máj 2017

Ročenka o vývoji a trendoch týkajúcich sa práce a života v EÚ:

Living and working in Europe 2016

Apríl 2017

O sociálnej mobilite v Európskej únii:

Social mobility in the EU

Február 2017

O práci na diaľku a mobilnej práci a ich vplyve na svet práce:

Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Január 2017

O minimálnej mzde v Európe:

Statutory minimum wages in EU 2017

Štvorročný program zamerania hlavných aktivít Eurofound v r. 2017-2020:

Eurofound’s Programming document 2017–2020 equips the Agency for the challenges of the next four-year period

November 2016

O nových formách zamestnanosti – zdieľaní zamestnancov:

New forms of employment: Developing the potencial of strategic employee sharing – Executive summary

O podvodne uzatváraných pracovných zmluvách v EÚ:

Exploring the fraudulent contracting of work in the EU

O kvalite pracovných miest v Európe:

Jobs, jobs, jobs! Three beautiful words for Mr Trump

Šiesty európsky prieskum o pracovných podmienkach:

Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

September 2016

O doplnkových formách odmeňovania:

Changes in remuneration and reward systems

Predlžovanie pracovného života formou flexibilných dôchodkových schém:

Extending working lives throughflexible retirement schemes: Partial retirement

August 2016

O skutočnej cene neadekvátneho bývania v Európe:

Inadeguate housing in Europe: Cost and consequences

Jún 2016

K aktuálnej problematike odmeňovania pracovníkov v EÚ:

Controversy over German minimum wage for international truck drivers – Q2 2015

O výsledkoch monitoringu zamestnanosti a práce v EÚ v roku 2016:

What do Europeans do at work? A task-based analysis: European Jobs Monitor 2016

Ročenka Eurofound 2015 – poskytuje súhrnné informácie o mnohých aspektoch života a práce v Európe:

Eurofound Yearbook 2015

Marec 2016

O vývoji pracovného času:

Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Január 2016

O alternatívnej taxislužbe Uber založenej na používaní smartfónov:

Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe

O minimálnej mzde v EÚ:

Statutory minimum wages in the EU 2016

O vytváraní pracovných miest v malých a stredných podnikoch:

Job creation in SMEs: ERM annual report 2015