Prieskum potvrdil, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien (Tlačová správa)

Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2022
Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)
30. septembra 2022
IVPR logo
IVPR v médiách – október 2022
10. októbra 2022

Prieskum potvrdil, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien (Tlačová správa)

Ilustračné foto - dievča sediace na móle

Bratislava, 7. 10. 2022 – Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny, zrealizoval reprezentatívny prieskum sexuálneho obťažovania. V spolupráci s agentúrou 2muse sme zistili, že s rôznymi formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie, a to 54 % (žien i mužov). Najviac ohrozené sexuálnym obťažovaním sú ženy, najmä v mladom veku do 34 rokov. U mužov je ohrozenou skupinou mladší produktívny vek.

Prieskum zisťoval výskyt následných foriem sexuálneho obťažovania: verbálne (ako napr. nadávky, vtipy, komentáre na vzhľad), virtuálne (napr. zasielanie neželaných sexuálnych obrázkov a fotiek), neverbálne (ako napr. obkukovanie, poškuľovanie, žmurkanie či oplzlé sexuálne gestá), fyzické (napr. dotyky, neželané bozkávanie,  plesnutie po zadku alebo stisnutie, objímanie, obchytkávanie) a sexuálny nátlak (napr. vyhrážanie inému človeku, že ak sa sexuálne nepodvolí, bude to mať negatívne následky). Fyzického neželaného sexuálneho správania ako aj sexuálneho nátlaku sa podľa respondentov dopúšťajú blízki ľudia ako aj cudzí ľudia, pričom všetky typy sexuálneho obťažovania od neverbálneho až po sexuálny nátlak zažilo až 6 % populácie. V porovnaní s poslednými meraniami došlo k výraznému nárastu vnímania sexuálneho obťažovania žien v priemere až o 10 %.

Tento prieskum je prvým reprezentatívnym zisťovaním v SR po desiatich rokoch. Naposledy sa skúsenosti so sexuálnym obťažovaním zisťovali v prieskume Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), ktorý sa zameriaval na násilie na ženách. Vtedy slovenské ženy uviedli, že až 49 % z nich malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním za svoj život. Predtým, v roku 2007, urobila prvý reprezentatívny výskum v tejto oblasti sociologička Barbora Holubová, tiež v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. 

Podľa výsledkov prieskumu sa iba štvrtina obetí sexuálneho obťažovania so svojou skúsenosťou niekomu zdôverila alebo vyhľadala odbornú pomoc. Ľudia sa najčastejšie zdôverili niekomu z blízkeho okolia, s kým majú vzťahovú väzbu. Analytik a výskumník Andrej Kuruc k tomu dodáva: „Na odborníkov a inštitúcie sa obrátili len v pomerne nízkej miere. Hlavnými faktormi nenahlasovania násilia bola nedôvera a pocit hanby. Stigma, ktorá je so sexuálnym obťažovaním spojená, ako aj netrestanie a zľahčovanie obťažovania v spoločnosti sú zásadnými prekážkami pre predchádzanie a riešenie problémov spojených s následkami sexuálneho obťažovania.“

Zaujímavým zistením prieskumu je fakt, že viac ako 94 % respondentiek a respondentov sa domnieva, že by mala  existovať zákonná možnosť postihovať sexuálne obťažovanie na verejnosti aj vzhľadom na veľký počet incidentov, ktoré sa dejú v tomto prostredí. Analytička Jana Jablonická –Zezulová upresňuje: „Osem ľudí z desiatich uvádzalo vyššiu mieru povedomia ohľadom legislatívy pri obťažovaní na verejnosti ako aj o spôsoboch, ako postupovať pri sexuálnom obťažovaní. A hoci vedia, ako sa sťažovať a majú k dispozícii isté prostriedky, ako sexuálne obťažovanie riešiť, nevyužívajú ich. Je to pravdepodobne preto, že systém obrany pred sexuálnym obťažovaním je komplikovaný a trvá príliš dlhé obdobie, kým je vinník potrestaný – ak vôbec.“

Výsledky prieskumu ukázali, že s rôznymi formami obťažovania sa stretáva na Slovensku veľké množstvo ľudí. Rodovo motivované obťažovanie i neželaná sexuálna pozornosť patria k formám sexuálneho obťažovania, ktoré bývajú zriedka vnímané ako problematické. Takéto obťažovanie je často podceňované a neviditeľné.

Antidiskriminačný zákon síce rieši sexuálne obťažovanie v pracovnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb a pri poskytovaní tovarov a služieb, ale jeho vymožiteľnosť je náročná a preto aj v rámci prieskumu vyplynulo, že akty sexuálneho obťažovania riešia ľudia svojpomocne. Veľmi rozšírené je sexuálne obťažovanie na verejnosti zo strany cudzích ľudí, najmä mužov, pričom túto oblasť nemáme v antidiskriminačnej  legislatíve ošetrenú a je ťažké sa voči takémuto správaniu brániť.

O prieskume:

Hlavným cieľom prieskumu bolo rozšírenie poznatkovej bázy o sexuálnom obťažovaní ako formy rodovej diskriminácie na Slovensku, ako aj o využívaní antidiskriminačného zákona v tejto oblasti v praxi. Cieľovou skupinou prieskumu bola všeobecná reprezentatívna vzorka populácie SR vo veku 15 až 65 rokov, ktorá mohla zažiť sexuálne obťažovanie a žije viac ako 5 rokov na území Slovenskej republiky. Dotazník bol zrealizovaný na vzorke 1010 respondentov. Samotný zber dotazníka prebiehal v termíne 13. 5. až 9. 6. 2022 formou telefonického opytovania. 

Viac informácií o sexuálnom obťažovaní:

Kontaktná osoba pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 902138962, e-mail: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ