Pracovisko bez sexuálneho obťažovania – ako na to? (Veronika Valkovičová, Slávka Karkošková, Magdaléna Musilová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023
Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou (Darina Kválová, Zuzana Turkovič, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)
12. októbra 2023
Podľa zákonníka práce majú ženy a muži právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu, ale ženské euro má hodnotu 83 centov.
Tlačová správa ku Dňu rovnosti v odmeňovaní žien a mužov 2023
31. októbra 2023

Pracovisko bez sexuálneho obťažovania – ako na to? (Veronika Valkovičová, Slávka Karkošková, Magdaléna Musilová, 2023)

Titulná strana publikácie Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - ako na to?

Výskumy o miere výskytu sexuálneho obťažovania na Slovensku prinášajú znepokojivé zistenia: so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica populácie a viac ako dve tretiny žien. Je evidentné, že k sexuálnemu obťažovaniu môže dochádzať v rôznych prostrediach, pracoviská nevynímajúc (Kuruc, 2022). Žiadne pracovisko nie je imúnne voči problému sexuálneho obťažovania. Tejto výzve musia v súčasnosti čeliť rôzne pomáhajúce profesie a preto by mala byť problematika sexuálneho obťažovania zaradená aj do odbornej vysokoškolskej prípravy oblastí manažmentu, psychológie, či práva. Ak na Vašom pracovisku dosiaľ neboli hlásené prípady sexuálneho obťažovania, alebo sa takéto hlásenia vyskytli zriedkavo, neznamená to, že vašej firmy či organizácie sa problém netýka. Niekedy k sexuálnemu obťažovaniu dochádza v skrytosti, niekedy sa odohráva pred svedkami. Existujú aj pracoviská, kde je sexuálne obťažovanie považované za verejné tajomstvo. Každý o tom vie, a zároveň to nikto nerieši. Možno sa aj niekto o riešenie pokúšal, ale akosi neuspel. V každom prípade to nie je v poriadku.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku je spojené s celým spektrom možných negatívnych následkov, a to na rôznych úrovniach (Smidt a kol., 2023). U osôb, ktoré sú priamo vystavené nejakým formám sexuálneho obťažovania na pracovisku, sa znižuje pocit psychickej a fyzickej pohody, čo (okrem presahu do súkromia) má zákonite neblahý vplyv aj na ich pracovný výkon. Nevhodné reakcie kolegov a kolegýň na incidenty sexuálneho obťažovania, ktorých boli svedkami, môžu viesť k zhoršeniu kvality vzťahov v pracovnom kolektíve, a tým aj oslabovať potenciál vzájomnej efektívnej spolupráce. Negatívne následky sexuálneho obťažovania sa ešte ďalej prehlbujú, pokiaľ v riešení problematiky zamestnávateľ (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti) zlyháva (Smidt a kol., 2023). Za takýchto okolností môžu obete sexuálneho obťažovania nadobudnúť oprávnený pocit, že ich zamestnávateľ zradil alebo zrádza.

Keďže sexuálne obťažovanie na pracovisku ohrozuje zdravie a pohodu zamestnancov a zamestnankýň, jeho prevencia a adekvátne riešenie v prípadoch jeho výskytu, by mali byť prioritou každého zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie (Uznesenie Európskeho parlamentu, 2023). Bezpečnosť a ochrana zdravia je rutinnou témou, ktorá je predmetom vstupného a periodického preškoľovania zamestnanectva. Zatiaľ je však v jeho obsahu opomínaná problematika sexuálneho obťažovania na pracovisku. Je žiadúce, aby sa to zmenilo. Sexuálne obťažovanie na pracovisku je totiž záležitosťou bezpečnosti a ochrany zdravia a ako také by sa malo riešiť a malo by sa mu predchádzať (Uznesenie Európskeho parlamentu, 2023).

Navyše, sexuálne obťažovanie je jednou z foriem diskriminácie, a ako také je výslovne definované nielen v medzinárodných dokumentoch, ale i v slovenskej legislatíve – konkrétne v tzv. antidiskriminačnom zákone. Každý má podľa tohto zákona právo na ochranu pred diskrimináciou, a určité subjekty, vrátane zamestnávateľov, sú povinné diskriminácii nielen predchádzať, ale ju aj účinne riešiť, ak k nej predsa len dôjde. Nezadosťučinenie týmto požiadavkám je spojené s rizikom, že zamestnávateľ bude čeliť súdnej žalobe.

Právne povedomie o tom, že sexuálne obťažovanie je formou diskriminácie, je na Slovensku pomerne nízke. Neznalosť zákona však neospravedlňuje nikoho, ani zamestnávateľov. Na druhej strane ale treba podotknúť, že implementácia požiadaviek plynúcich zo zákona niekedy nezlyháva kvôli nedbanlivosti či zlým úmyslom, ale z iných dôvodov. Dôvodom môže byť aj nedostatočná miera scitlivenia voči problematike a chýbajúce konkrétne návody, ako sa v aplikačnej praxi s problematikou sexuálneho obťažovania vysporiadať. Predkladaná publikácia má ambíciu v tomto ohľade zamestnávateľom pomôcť.

Okrem toho, že predkladaná publikácia môže inšpirovať vedenie a personálne oddelenia rôznych firiem a organizácií, cieľom publikácie je byť cenenou didaktickou pomôckou pri vzdelávaní rôznych profesií – od organizačnej psychológie cez právo až po manažment. Zároveň môže podnietiť kohokoľvek z radov zamestnanectva, aby potrebu prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania na pracovisku predostieral tak kompetentným osobám vo vedúcich/manažérskych pozíciách, ako aj kolegyniam a kolegom, pretože každý svojím dielom prispieva k organizačnej klíme a kultúre.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk