Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje (Tlačová správa)

Upútavka na online diskusiu Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov 20.10.2021
Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (online diskusia ku Dňu rovnosti v odmeňovaní)
20. októbra 2021
Upútavka na Európsky týždeň BOZP (MPSVR SR)
Európsky týždeň BOZP
27. októbra 2021

Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje (Tlačová správa)

Deň rovnosti v odmeňovaní - 25.10.2021. Ženské euro má hodnotu 81,6 centa

Bratislava, 24.10.2021 – Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra 2021. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2021 od 25. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni. Údaje však ešte nezohľadňujú obdobie pandémie COVID-19 a jeho dopad na situáciu žien.

Rozdiel medzi mzdami mužov a žien patrí na Slovensku stále k najvyšším v krajinách EÚ. Podľa Eurostatu bol rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme (ide o priemerné hodinové zárobky) v roku 2019 na Slovensku 18,4 %. Priemer EÚ bol 14,1 %, pričom Slovensko bolo šieste odzadu. Horšie na tom je už len Estónsko, Litva, Rakúsko, Nemecko a Česká republika. Podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2020  rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8 % (muži v priemere zarábali 1 446 Eur a ženy 1 191 Eur).To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centov.

„Negatívom je, že za posledných 10 rokov sa rodový mzdový rozdiel veľmi nezmenil a osciluje medzi 18 až 21%. Napriek zvyšovaniu kvalifikácie žien a ich vyššiemu zastúpeniu na pracovnej sile, sa znižovanie rodového mzdového rozdielu zastavilo,“ vysvetľuje analytik a výskumník pre oblasť rodovej rovnosti Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

Stále platí, že rozdiely v mzdách sa najviac prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore (za rok 2019 bol 19,4%). Rodový mzdový rozdiel v priemerných mesačných nominálnych zárobkoch medzi ženami a mužmi s vysokoškolským vzdelaním  II. stupňa bol až 27,3% za rok 2019. Pritom viac žien ako mužov dosiahne vysokoškolské vzdelanie, každoročne je ich cez 60%.  Platí tiež, že najvyšší rodový mzdový rozdiel je v odvetví finančných a poisťovacích služieb (31,4%) a informácií a komunikácií (27,7%), pričom ide o sektory, kde stereotypne dominujú muži a zároveň sú na manažérskych pozíciách veľké rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami. Vysoké rozdiely nájdeme tiež v sektore priemyslu (25,4%), kde ten rozdiel  v zastúpení mužov a žien nie je až tak veľký, ale muži viac pracujú v lepšie platených odvetviach ako automobilový priemysel, a ženy v menej platených odvetviach ako napríklad textilný priemysel.

Prekvapivý je vysoký rodový mzdový rozdiel v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to až 26,4%. To znamená, že aj v sektore, kde dominujú ženy, a ktorý bol počas pandémie COVID-19 v prvej línii, zarábajú ženy v porovnaní s mužmi menej.

„Akoby aj tu bola práca mužov viac cenená a od žien, s ktorými sa starostlivosť a opatrovanie automaticky stereotypne spája, sa aj očakáva, že ju budú robiť aj za nižšie mzdy. Výsledky potvrdzujú, že stále prítomné rodové stereotypy a pretrvávajúca segregácia žien do odvetví, povolaní a pracovných pozícií, ktoré sú nižšie cenené a ohodnotené, hrá prím v rozdielnej výške miezd“, sumarizuje analytička Jana Jablonická Zezulová.  

Z hľadiska veku sú najväčšie rodové mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami vo veku 35 – 44 rokov (22,3%), a potom 45 – 54 rokov (20,6%). Je to spôsobené tým, že ženy po návrate z rodičovskej dovolenky môžu zažívať kariérny prepad a stratu zručností. Zároveň, napriek tomu, že majú platenú prácu, tak je na ich pleciach stále vo väčšom podiele „druhá pracovná zmena“ v podobe neplatenej práce v domácnosti, čo je ďalší významný faktor, ktorý vplýva na mzdové rozdiely.

Aj podľa zistení Medzinárodného programu sociálneho prieskumu (ISSP), ktorý poskytuje informácie o usporiadaní domácností vo vzťahu k neplatenej práci pre 21 členských štátov EÚ vyplynulo, že až v 68% domácnostiach respondentov a respondentiek na Slovensku sú vykonávateľkami neplatenej práce ženy. „Opatrenia, ktoré by mohli zmierniť tento neutešený stav sú najmä zlepšenie dostupnosti služieb starostlivosti o deti do 3 aj od 3 rokov, zavedenie flexibility využívania rodičovskej dovolenky a väčšie zapojenie mužov – otcov do starostlivosti o deti, ako aj väčšie využívanie nástrojov, ktoré ponúka zákonník práce pre zamestnávateľov v oblasti transparentnosti mzdového ohodnotenia žien a mužov a flexibilných foriem práce,“ uzatvára Andrej Kuruc.  

Inštitút pre výskum práce a rodiny prostredníctvom Národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ v súčasnosti realizuje prieskum s cieľom sprostredkovať najnovšie dáta o rodových nerovnostiach, ktoré vyplývajú z nerovnomernej deľby úloh starostlivosti v domácnosti/rodine medzi ženami a mužmi a ich vplyve na zapojenie do trhu práce.Prvé dáta naznačujú, že ženy u nás stále dominujú v rámci neplatenej práce. Až  64,4% respondentiek žien uviedlo, že vykonávajú viac a o trochu viac, ako je spravodlivý podiel domácich prác alebo starostlivosti o deti a iných dospelých. 33,3% z nich uviedlo, že počas pandémie COVID-19 vykonávajú neplatené domáce práce a starostlivosť o deti a iných ešte vo väčšej miere ako ich partner. Viac informácií prinesie výskumnícko-analytický tím Národného projektu v nasledujúcich mesiacoch.

Inštitút pre výskum práce a rodiny prostredníctvom Národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ pri príležitosti tohtoročného Dňa rovnosti v odmeňovaní  pozýva verejnosť na diskusiu s odborníčkami a odborníkom na rodovú rovnosť. Online podujatie „Cesty k rovnosti v odmeňovaní žien a mužov“ sa uskutoční v utorok dňa 26. októbra 2021 o 18:30 prostredníctvom platformy ZOOM na facebookovej stránke Toto je rovnosť.

Viac informácií nájdete tu: https://ivpr.gov.sk/cesty-k-rovnosti-v-odmenovani-zien-a-muzov-online-diskusia-ku-dnu-rovnosti-v-odmenovani/

Toto podujatie a prieskum sú súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ivpr.gov.sk

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Kontaktná osoba pre médiá:

Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 902138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Informácie o Národnom projekte: https://ivpr.gov.sk/perd/

Kľúčové slová:  #DeňRovnostiVOdmeňovaní, #ŽenskéEuro, #SmeZaFérovéOdmeňovanie, #TotoJeRovnosť

Zdroje:

Eurostat 2021. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics

Štatistický úrad 2021. Zdroj: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0202ms/v_pr0202ms_00_00_00_sk

Štatistický úrad. Gender Equality 2020. Zdroj: https://slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet?Dokument=30f0696d-5dc9-424d-911e-b0cf808f43f5

Chaa Y.,  Weeden K.A. 2014. Overwork and the Slow Convergence in the Gender Gap in Wages.

American Sociological Review 2014, Vol. 79(3). Zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122414528936

Centrum vedecko-technických informácií SR. Zdroj: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596 

Eurostat 2020. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_gr_gpgr2/default/table?lang=en

Eurostat 2020. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_gr_gpgr2ag/default/table?lang=en

International Social Survey Programme ISSP 2012. Zdroj: https://www.gesis.org/en/issp/modules/issp-modules-by-topic/family-and-changing-gender-roles/2012