Návrat do práce po pracovnom úraze či dlhodobej PN: diskutujeme o možných zmenách v oblasti pracovnej rehabilitácie

IVPR logo
IVPR v médiách – júl 2021
8. júla 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2021, Roman Joch: Prečo nepolitizovať rodinu
Bulletin IVPR 7/2021 (Prečo nepolitizovať rodinu)
16. júla 2021

Návrat do práce po pracovnom úraze či dlhodobej PN: diskutujeme o možných zmenách v oblasti pracovnej rehabilitácie

ilustračné foto - rontgenová snímka ruky

V tomto roku sa v rámci kontrahovaných úloh s MPSVR SR v Inštitúte pre výskum práce a rodiny venujeme aj príprave návrhu funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie.

Zadanie tejto úlohy vyplynulo z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ktorú spracoval Útvar hodnoty za peniaze MF SR v roku 2020 a v ktorej sa okrem iného konštatuje, že kým vo viacerých európskych krajinách je pracovná rehabilitácia a rekvalifikácia uprednostňovaná pred chráneným zamestnávaním ako efektívnejší nástroj integrácie osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, na Slovensku jasná koncepcia pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie zatiaľ chýba.

V súčasnosti je v SR pracovná rehabilitácia podľa zákona o sociálnom poistení určená pre tých pracujúcich, ktorí v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu potrebujú výcvik, ktorý im umožní vykonávať doterajšiu prácu, alebo sa uplatniť v inom vhodnom zamestnaní.

Tento nástroj sa však v podpore návratu do práce prakticky nevyužíva. Od roku 2004 až po súčasnosť nebola Sociálnou poisťovňou zabezpečená žiadna pracovná rehabilitácia, ani rekvalifikácia. Pritom len v roku 2019 Sociálna poisťovňa zaevidovala 13 307 pracovných úrazov a 344 chorôb z povolania.

S cieľom získať podnety k možným zmenám v súčasnom systéme pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie sme iniciovali vznik expertnej pracovnej skupiny, pozostávajúcej zo zástupcov kľúčových aktérov v tejto oblasti (príslušných sekcií MPSVR SR, Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, zamestnávateľov, Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, organizácií pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie na Slovensku).

Počas prvých dvoch stretnutí, ktoré sa uskutočnili v mesiaci jún, členovia pracovnej skupiny diskutovali o  dôvodoch nízkeho využívania pracovnej rehabilitácie a o možnostiach prípadného rozšírenia cieľových skupín pracovnej rehabilitácie. V súčasnosti sa pracovná rehabilitácia poskytuje len v rámci úrazového poistenia, pričom napríklad neexistuje systémová podpora udržania si pracovného miesta pre ľudí s dlhodobým zdravotným problémom, ktorý ich obmedzuje pri výkone zamestnania, ak nespĺňajú podmienky pre priznanie statusu osoby so zdravotným postihnutím na základe posúdenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Súčasťou stretnutí pracovnej skupiny bola takisto prezentácia príkladov dobrej praxe z Nórska, ale aj z Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave, ktorý svojím klientom poskytuje komplexné poradenstvo a služby pri začleňovaní, resp. návrate na trh práce.

Ďalšie stretnutia by sa mali podrobnejšie venovať možnostiam podpory vzniku a rozvoja poskytovateľov pracovnej rehabilitácie, ako aj možným zmenám v postavení zamestnávateľov v procese pracovnej rehabilitácie.

Za IVPR sú riešiteľkami tejto úlohy Darina Ondrušová a Kvetoslava Repková.

Súvisiace materiály a linky (na stiahnutie):

Úvodná informácia k úlohe „Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie“

Prezentácia zistení výskumného projektu „Chcem pracovať, kto mi pomôže“ – CELSI, SGI

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím – Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie: https://v1.iprba.sk/centrum-socialnej-a-pracovnej-rehabilitacie-cspr-uvod/

Ilustračné foto: Owen Beard, www.unsplash.com