Medzinárodný deň rodín

Banner na tému Dotazník/prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19
Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19
15. mája 2020
Upútavka na diskusiu Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?
Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? Diskusia
26. mája 2020

Medzinárodný deň rodín

Logo International Day of Families 15 May 2020

Každoročne si 15. mája pripomíname Medzinárodný deň rodín, ktorý bol vyhlásený ako pamätný deň Valným zhromaždením OSN v roku 1993 rezolúciou 47/237 a je vyjadrením významu, ktorý medzinárodné spoločenstvo rodinám pripisuje.

Ide o príležitosť zaujímať sa detailne o problémy a otázky týkajúce sa rodín a o zvýšenie poznatkov o sociálnych, ekonomických a demografických procesoch, ovplyvňujúcich rodiny. 

Pandémia COVID-19 ešte zreteľnejšie poukazuje na dôležitosť investovania do sociálnych politík, ktoré chránia najzraniteľnejšie osoby a rodiny. Zaťaženie krízou znášajú práve rodiny, ktoré chránia svojich členov pred ujmou, starajú sa o deti a ich vzdelávanie mimo školy a zároveň si udržiavajú a plnia svoje pracovné záväzky.

Rodiny sa stali centrom medzigeneračných vzťahov, ktoré nás v tejto kríze podporujú. V ekonomickej kríze spôsobenej pandémiou sa chudoba a nerovnosti prehlbujú. V období neistoty sa takisto zvyšuje stres, ktorý často vedie k nárastu násilia páchaného na ženách a deťoch. Preto je podpora najzraniteľnejších rodín – tých, ktorí stratili svoj príjem, ako aj tých, ktorí nemajú bezpečné bývanie, tých, ktorí majú malé deti, ako aj rodín starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – dôležitá v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým.