Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)

Plagat - MDZ 2021
Medzinárodný deň žien
8. marca 2021
Logo ILO
Medzinárodná organizácia práce: World Employment and Social Outlook 2021
18. marca 2021

Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)

Titulna strana Bulletinu IVPR 2/2021

Marcové číslo Bulletinu IVPR obsahuje príspevok prof. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, CSc. a venuje sa téme posudkovej činnosti.

Z úvodnej kapitoly:

“Výber tematiky PČ v sociálnej oblasti súvisiacej so zdravotným stavom človeka nemožno považovať pre účely prípravy tohto vydania bulletinu za náhodný. Odbornú pozornosť v národných podmienkach priťahujú najmä zámery vlády SR „… vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti a prehodnotiť systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia…“ (Úrad vlády SR, 2020, s. 47). Aj keď nie sú v čase prípravy tohto článku podrobnejšie známe vecné kontúry pripravovaného vládneho zámeru, v kontexte očakávaných odborných diskusií k tejto téme môže byť prospešná rekapitulácia princípov PČ interpretovanej v ľudsko-právnej perspektíve, rovnako posudkových modelov a metód, ktoré sa na účely posudzovania zdravotného stavu človeka a jeho dopadov na rozličné aspekty jeho života využívajú v európskom priestore.


Cieľom článku je prispieť k pripravenosti odbornej verejnosti ku kvalifikovanému odbornému diskurzu k otázkam PČ a plánovania zmien v tejto oblasti v národných podmienkach. Nástrojom k tomu je sprostredkovanie kľúčových poznatkov a inšpirácií k tejto téme obsiahnutých v syntetizujúcej správe Disability Assessment in European States (Posudzovanie zdravotného postihnutia v európskych krajinách; ďalej len „Správa“), ktorá bola publikovaná v roku 2018 v rámci činnosti Európskej siete expertov a expertiek pre problematiku zdravotného postihnutia ANED (Waddington, Priestley, Sainbury, 2018). Správa intenzívne zmieňuje aj výsledky tematicky porovnateľnej správy k podobnostiam a rozdielnostiam posudzovania zdravotného postihnutia v Európe, ktorú vypracovala Rada Európy v roku 2002. V Správe z roku 2018 sa tak integruje viac ako 15-ročné kontinuálne poznanie a skúsenosť európskych krajín v tejto oblasti, čo posilňuje jej legitimitu stať sa inšpiratívnym zdrojom pre reformy PČ v jednotlivých krajinách, vrátane Slovenska.”