Bulletin IVPR 12/2023 (Špecializačné vzdelávanie v sociálnej posudkovej činnosti – od prvotnej skúsenosti k budúcim výzvam)

IVPR logo
IVPR v médiách – december 2023
14. decembra 2023
Titulná strana Informačného spravodajcu knižnice DISSO 2/2023
Informačný spravodajca 2/2023
29. januára 2024

Bulletin IVPR 12/2023 (Špecializačné vzdelávanie v sociálnej posudkovej činnosti – od prvotnej skúsenosti k budúcim výzvam)

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2023

V prvom štvrťroku 2021 sme využili formát bulletinu IVPR na predstavenie problematiky sociálnej posudkovej činnosti vykonávanej pre účely peňažnej kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a sociálnych služieb osobám odkázaným na pomoc inej osoby (Repková, 2021). Predmetný text bol spracovaný na prieniku troch významných kontextov. Predovšetkým šlo o sociálno-politický kontext prípravy na reformu posudkových činností, ktorú deklarovali všetky kľúčové strategické a programové vládne dokumenty zamerané na oblasť sociálnych vecí (ÚV SR, 2020; MF SR, 2020; MPSVR SR, 2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2021e). Ďalej o profesijno-vzdelávací kontext prípravy na začiatok organizovania a vykonávania špecializačného vzdelávania v špecializovanom odbore sociálnej práce „Sociálna posudková činnosť“. Napokon, o medzinárodný odborný kontext publikovania syntetizujúcej správy „Disability Assessment in European States“ (Posudzovanie zdravotného postihnutia v európskych krajinách), ktorá bola spracovaná ešte v roku 2018 v rámci činnosti Európskej siete expertov a expertiek pre problematiku zdravotného postihnutia ANED (Waddington, Priestley, Sainbury, 2018).Správa ponúkla nielen zaujímavý prehľad o tom, aké modely posudzovania zdravotného postihnutia sa v európskych krajinách aplikujú, ale aj bližšiu interpretáciu, čo znamená uplatňovanie ľudsko-právnej perspektívy v posudkovej činnosti.

Obdobie medzi publikovaním textu bulletinu z roku 2021 a koncom roka 2023, kedy bol spracovaný a je publikovaný tento aktuálny text, bolo naplnené veľmi intenzívnou prácou  najmä na úseku samotného vzdelávania v sociálnej posudkovej činnosti. Na základe akreditácie špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (ďalej len „SPČ ŠVP“) vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v decembri 2021 Inštitútu pre výskum práce a rodiny prebiehalo od mája 2022 do októbra 2023 samotné špecializačné vzdelávanie. Zúčastnilo sa ho 602 zamestnancov a zamestnankýň špecializovanej štátnej správy a samosprávy vykonávajúcich SPČ na vyššie uvedené účely. Ku koncu roka 2023 sa východiská, priebeh a výsledky vzdelávania vyhodnotili, a to aj z perspektívy možnej potreby aktualizácie nastaveného štandardu ŠVP SPČ a jeho ďalšieho zabezpečovania od roku 2024 (Repková, 2023a).

V tomto vydaní bulletinu nadviažeme na bulletin z roku 2021. Vrátime sa k idey, že jednou z požiadaviek posudzovania zdravotného postihnutia na ľudsko-právnom základe je to, že: „… pre profesionálov … sa zabezpečí tréning k vykonávaniu posudkovej činnosti“ (Waddington, Priestley, Sainbury, 2018). V krátkosti zosumarizujeme prvotné skúsenosti súvisiace s prípravou, zabezpečením a vyhodnotením takéhoto „tréningu“ (ŠVP SPČ) v reflexii jeho aktérov – najmä účastníkov a účastníčok ŠVP SPČ a lektorského tímu ŠVP SPČ. Sprostredkované skúsenosti môžu dokresliť rámec pre pochopenie predbežných úvah o možných budúcich zmenách, ktoré sme doposiaľ publikovali (Repková, 2023a; 2023b) a podporiť zodpovedné rozhodovanie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o ďalšom smerovaní špecializačného vzdelávania v tejto oblasti.  

Autorkou je prof. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.