Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami (Zuzana Očenášová, Michaela Jankovičová, Barbora Burajová, 2024)

Svetový deň BOZP 2024
28. apríl – Svetový deň BOZP a medzinárodný spomienkový deň na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania
26. apríla 2024
Titulná strana publikácie Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? 2024
Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia (Zuzana Očenášová, Solveig Bergman, 2024)
29. apríla 2024

Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami (Zuzana Očenášová, Michaela Jankovičová, Barbora Burajová, 2024)

Titulná strana publikácie Akoby násilie s tým nič nemalo (2024)

Dovoľujeme si Vás upozorniť na najnovšiu publikáciu, ktorú vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny „Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami“ (Bratislava, 2024).

Autorkami tejto štúdie sú Zuzana Očenášová, Michaela Jankovičová a Barbora Burajová a predkladajú v nej výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v rámci projektu spolupráce Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách a Nórskeho centra pre štúdium násilia a traumatického stresu s podporou Nórskeho finančného mechanizmu. Spoločný výskumný projekt bol prispôsobený odlišnému nastaveniu systému podpory a pomoci preživších partnerského násilia, ako aj rôznej miere existujúceho výskumu, úlohy a fungovania špecializovaných služieb v jednotlivých krajinách.

Systém pomoci a podpory žien zažívajúcich partnerské násilie a ich detí zahŕňa široké spektrum verejných aj neverejných služieb. Významnú úlohu v ňom zohrávajú špecializované služby primárne orientované na tento druh klientely. Pri svojej práci uplatňujú špecifické východiská a princípy, ako aj osobitné nástroje práce. V slovenských podmienkach doteraz absentoval výskum zachytávajúci priame skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie a ich detí s využívaním špecializovaných služieb, ako aj iných verejných inštitúcií zapojených do riešenia tohto spoločenského problému.

Analýza má za cieľ prispieť k reflexii slovenského systému ochrany a podpory žien so skúsenosťou s partnerským násilím a ich detí z pohľadu tých, pre ktoré je primárne určený. Je dôležitým dielikom vyhodnocovania efektívnosti systému, pretože prináša hlasy a skúsenosti žien a ich detí. Upozorňuje na pretrvávajúce medzery ochrany a podpory, ktoré komplikujú ich neľahkú situáciu, a zameriava sa na to, do akej miery je tento systém založený na porozumení dynamiky partnerského násilia, jeho príčin a následkov a ako sú tieto zohľadňované v rámci inštitucionálnych procesov.

Veríme, že táto publikácia môže slúžiť predstaviteľkám a predstaviteľom uvedených inštitúcií a služieb na reflexiu svojich východísk a praxe, prispieť k pochopeniu toho, akú rolu v systéme ochrany a pomoci zohrávajú, a aký dopad majú súčasné postupy na životy žien so skúsenosťou s partnerským násilím a na ich deti.

Publikácia vyšla vďaka projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”, ktorý získal grant z Nórska v sume 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dodatkom č. 1 bol navýšený grant na 1 400 000 €. Na základe Dodatku č. 2 bola do projektu zaradená nová aktivita a zároveň bol grant z Nórska navýšený na 1 427 976 € a je spolufinancovaný vo výške 251 996 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. Jeho cieľom je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Logo Norway grants a slovenský štátny znak