V čase koronakrízy spájame sily pre riešenia pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie (Tlačová správa)

Logo United Nations
OSN: Dopad pandémie COVID-19 na deti
22. apríla 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2020
4. mája 2020

V čase koronakrízy spájame sily pre riešenia pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie (Tlačová správa)

Ilustračný obrázok - domáce násilie počas epidémie koronavírusu - ako ďalej?

Bratislava, 29.4.2020 – Už osem týždňov sa občianky a občania Slovenskej republiky, v obavách z rizika nákazy novým koronavírusom, správajú v mnohých ohľadoch mimoriadne zodpovedne a disciplinovane. Domáca izolácia a karanténne opatrenia však prispievajú k tomu, že domáce násilie a násilie v partnerských vzťahoch má vzostupnú tendenciu.

Podľa aktuálnych zistení Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženáchsa za posledné 4 týždne obrátilo na rôzne organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, celkovo 323 žien, z čoho 129 bolo žien, s ktorými organizácie predtým nepracovali (nové klientky). Je tiež badateľné, že ženy vyhľadávajú poradenstvo a pomoc špecializovaných organizácií čoraz častejšie. V prvom aprílovom týždni to bolo 51 žien, v tom minulom 119, čo je dvakrát toľko. Každý týždeň hľadalo núdzové ubytovanie okolo 20 žien s deťmi. Možnosť ubytovať ženy s deťmi v krízových sociálnych zariadeniach je však z dôvodu doteraz nefungujúceho bezplatného systému testovania na ochorenie COVID-19 veľmi obmedzená.

Koordinačno-metodické centrum proti násiliu na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny (KMC) od zavedenia karanténnych opatrení zbiera informácie o dostupnosti poradenstva a krízového ubytovania pre ženy ohrozené násilím a ich deti. Zistenia o obmedzenej dostupnosti podporných služieb poskytlo v SR Prezídiu Policajného zboru SR, Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu spravodlivosti SR. Konzultáciu poskytlo aj kancelárii prezidentky SR a Magistrátu mesta Bratislavy.

“Najspravodlivejšia možnosť pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je dostať účinnú pomoc a zostať vo svojom domácom prostredí vo všetkých prípadoch, kedy to je možné. Potenciál systémovej pomoci v súčasnej situácii vidím najmä v podpore následnej intervencie v prípadoch vykázania násilnej osoby, ktorá by ohrozeným osobám uľahčila podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia na súd, čím by sa doba vykázania predĺžila.“, uviedla vedúca manažérka KMC, Barbora Burajová.

V spolupráci s Koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR SR pripravilo KMC informačné plagáty upozorňujúce na problém domáceho násilia a násilia páchaného na deťoch a ženách pre reťazce predajní potravín a drogérie na Slovensku. Plagáty obsahujú telefónne kontakty, kde hľadať pomoc a upozornenie na nahlasovaciu povinnosť pri zaznamenaní násilia na deťoch a ich zanedbávania a potrebu privolať políciu v prípade útoku na dospelú obeť domáceho násilia. „Ťažké časy prinášajú aj inovácie, ktoré majú potenciál zlepšiť prax. Z reakcií verejnosti, zvýšeného záujmu médií, spolupracujúcich inštitúcií, ale aj konkrétnych ľudí, ktorí ženám zažívajúcim násilie a ich deťom nezištne ponúkajú pomoc, mám veľmi dobrý pocit. Súčasná zložitá doba odkrýva silu empatie a súdržnosti, ktorú môžeme využiť na zlepšenie systémovej ochrany žien pred násilím.”, zhodnotila Barbora Burajová.

Mária Víteková, vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje už päť rokov v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, bezplatne a nonstop na čísle 0800 212 212, zhodnotila uplynulé týždne takto: „V porovnaní s minulým rokom za to isté obdobie evidujeme na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie nárast počtu prichádzajúcich hovorov o polovicu. Čo sa týka prijatých hovorov od žien zažívajúcich násilie, môžeme konštatovať, že sa ich počet zvýšil až štvornásobne. Na naše poradkyne sa obracajú aj osoby, ktoré nezažívajú len partnerské násilie, ale aj iný druh domáceho násilia, najmä násilie dospelých detí voči rodičom, rodičov voči dospelým deťom a rovnako aj násilie medzi súrodencami. Počet takýchto hovorov sa tiež zvýšil niekoľkonásobne. Narastá agresivita u rôznych ľudí, či už sú to rodičia alebo deti. Izolácia ľudí v domácnostiach a existenčné obavy majú negatívny dopad na všetkých členov domácnosti. Zdvojnásobil sa aj počet hovorov od osôb, ktoré majú vo svojom okolí ženu zažívajúcu násilie a chcú sa uistiť, čo majú v tejto situácii robiť. Poradenstvo preto poskytujeme aj prostredníctvom emailu linkaprezeny@ivpr.gov.sk.“

Odborníčky na násilie v týchto dňoch zaznamenávajú miernu zmenu k lepšiemu vo vnímaní problematiky domáceho násilia a väčšiu schopnosť verejnosti a inštitúcií vnímať obete násilia ako tie, ktorým sme povinní podať pomocnú ruku, vypočuť si ich príbehy a vytvoriť im bezpečné a dôstojné zázemie.

“Ľudské bytie sa sebazáchovne vzpiera bolesti, utrpeniu a smrti. V súčasnom priestore a čase, v pocitoch dosiaľ nezažívaných strachov doslova prahneme po správach a činoch, ktoré vlievajú silu a nádej. Nevyhnutne potrebujeme stimuly k osobnému vzchopeniu sa a k odkrývaniu nášho vnútorného potenciálu. Práve v týchto dňoch sa posilňujeme a inšpirujeme ku vzájomnému dobru. Hlboká vďaka každej a každému za osobnú i profesionálnu snahu pomáhať!” uviedla v reakcii na efektívnejšiu spoluprácu jednotlivcov a organizácií v prospech žien a detí zažívajúcich násilie riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), sociologička Silvia Porubänová.

Viac informácií o rodovo podmienenom a domácom násilí nájdete na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

a na facebookovej stránke Koordinačno-metodického centra https://www.facebook.com/kmcrpn/

Kľúčové slová: #Nemlčme #zastavmenasilie #SpoločneProtiNásiliu #Násilienaženách #NárodnáLinkapreŽenyZažívajúceNásilie

Kontakt pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 902138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Činnosť Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny a nonstop fungovanie Národnej linky pre ženy je financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.