Svetový deň duševného zdravia 2023 (10. október)

IVPR logo
IVPR v médiách – október 2023
9. októbra 2023
Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023
Ukončovanie bezdomovectva: Záverečná správa z housing-first projektu v Bratislave
12. októbra 2023

Svetový deň duševného zdravia 2023 (10. október)

Svetový deň duševného zdravia - 10. október (Zdroj: WHO)

Desiaty október bol v roku 1991 Svetovou federáciou pre duševné zdravie (WFMH) vyhlásený za Deň duševného zdravia
Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie.

Každý rok si 10. októbra pripomíname, že duševné zdravie je základným ľudským právom pre všetkých ľudí, čo potvrdzuje aj tohtoročné motto Naša myseľ, naše právo (Our Minds Our Rights)

Duševné zdravie zahŕňa emocionálnu, psychickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje to, ako myslíme, cítime a konáme. Pomáha tiež určiť, ako zvládame stres, ako sa správame k ostatným a ako sa rozhodujeme. Ak v priebehu života pociťujeme problémy s duševným zdravím, môže to ovplyvniť naše myslenie, náladu a správanie. Keď sa cítime duševne dobre, v duševnej pohode môžeme produktívne pracovať, užívať si voľný čas a aktívne prispievať do života komunít, ktorých sme súčasťou. Dôležitým atribútom duševnej pohody je tiež byť odolný a schopný vyrovnať sa s bežnými životnými problémami, stresmi. Telesné a duševné zdravie spolu  úzko súvisia a vzájomne sa môžu ovplyvňovať. Zanedbanie starostlivosti o psychické zdravie môže viesť k javu, ktorý sa označuje ako somatizácia. Ide o prenesenie psychického napätia do telesnej oblasti, ktoré vyvoláva fyzické prejavy (tráviace ťažkosti, bolesti hlavy alebo iných častí tela). Somatizácia sa môže prejaviť, ak sme príliš vyťažení, v strese, prípadne keď sme úzkostní a depresívni.

Je dôležité, aby:

 • najmä v tento deň všetci zainteresovaní, pracujúci v oblasti duševného zdravia, mali možnosť hovoriť o svojej práci a o tom, čo všetko je potrebné urobiť pre to, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala pre ľudí realitou,
 • zároveň má upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť ako fyzickému zdraviu,
 • podľa najnovších štatistík až 15% populácie do 18 rokov veku trpí psychickými poruchami – tie majú negatívny vplyv na ich osobný aj pracovný život,
 • najčastejšími duševnými poruchami sú depresia a úzkostné poruchy,
 • na liečbu duševných chorôb sa každoročne vynaloží obrovské množstvo finančných zdrojov,
 • percento osôb s duševným ochorením, ktorým sa pomocou nejakej formy liečby podarilo preukázateľne zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života sa odhaduje na 70 – 90%,
 • v súvislosti s duševnými ochoreniami celosvetovo stúpa aj počet samovrážd.

Kvalitná práca môže podporiť duševné zdravie. Približne 27 % pracujúcich však tvrdí, že zažíva stres, depresiu alebo úzkosť, ktoré sú spôsobené alebo zhoršené prácou. Vysoké pracovné zaťaženie, nedostatočná kontrola, neistota zamestnania alebo obťažovanie patria medzi faktory psychosociálneho rizika, ktorým je možné predchádzať.

Európska agentúra pre BOZP (EU OSHA) pripravila na túto tému novú tematickú webovú stránku o psychosociálnych rizikách a duševnom zdraví. Predstavuje sa v nej výskumný projekt agentúry EU-OSHA (2022 – 2025), ktorého cieľom je poskytovať informácie pre politických stratégov, na prípravu prevenčných opatrení a zvyšovanie informovanosti. Výskum sa zameriava na fakty a čísla, riadenie politiky a prax, usmernenia a nástroje, poznatky o zaobchádzaní s násilím a možností návratu do práce, pričom zohľadňuje rozmanitosť a zraniteľné skupiny.

Pri príležitosti tohto dňa Európska komisia organizuje v Bruseli konferenciu: Komplexný prístup EÚ, ktorý uprednostňuje zdravé duševné zdravie pre všetkých, ako podporné opatrenie k jej „Komplexnému prístupu k duševnému zdraviu“.

Ako podporiť svoje duševné zdravie

Duševné trápenia, nepohoda, stretávame sa s tým každý deň, každý z nás. 

 Tu je niekoľko rád:

 • Trávte viac času v prírode.
 • Zapájajte sa do aktivít vo svojej komunite.
 • Čítajte knihy. Učte sa. Rozvíjajte sa.
 • Oddychujte. Nezabúdajte na dostatok spánku.
 • Trávte čas s ľuďmi, ktorí vnášajú do vášho života smiech, humor. Udržiavajte staré priateľstvá a nadväzujte nové.
 • Nájdite spôsob, ako uvoľniť negatívne emócie, upokojiť sa a zlepšiť náladu (rozhovor s priateľom, pobyt na miestach, kde sa cítite dobre, venovanie sa obľúbenej aktivite).
 • Nájdite si aktivity, ktoré vás potešia, spoločenstvo ľudí, spoločnosť človeka, ktorý vám rozumie a bude vám oporou.
 • Rešpektujte svoje telesné a duševné možnosti. Nepreceňujte svoje sily.
 • Na zmiernenie nahromadených napätí a uvoľnenie je vhodné, aby ste sa pravidelne fyzicky unavili. Vyberte si nejaký šport.
 • Prijmite fakt, že v čase životných zmien budete vždy pociťovať aj určité nepohodlie, ktoré postupne pominie.
 • Hľadajte niekoho, kto vás vypočuje a odpovie vám.
 • Ak potrebujete odbornú pomoc, vyhľadajte ju.

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok