Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2023
Bulletin IVPR 7/2023 (Súostrovie Gulag po päťdesiatich rokoch: Rozhovor so Stephenom Kotkinom)
9. augusta 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – september 2023
8. septembra 2023

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.