Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)

Logo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: nové riziká hroziace pri práci si vyžadujú intenzívny sociálny dialóg
24. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo
Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)
28. februára 2022

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. 1. 2022 (R. Bednárik, 2022)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.