Publikácie a aktuality Eurofound 2022

Zastavme násilie na ženách 2022
Spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť. Ženy a dievčatá sa v spoločnosti musia cítiť v bezpečí a rešpektované (Tlačová správa)
25. novembra 2022
Ilustračný obrázok - výskum BOZP na IVPR k publikácii Aktivity...2022
Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti výskumu BOZP a ich využitia v decíznej a podnikovej praxi (Miroslava Kordošová, 2022)
29. novembra 2022

Publikácie a aktuality Eurofound 2022

Európske trhy práce sa po skončení pandémie COVID-19 výrazne obnovili:

Obnova po pandémii COVID-19: meniaca sa štruktúra zamestnanosti v EÚ


Podpora sociálnej kohézie a konvergencie:

Stojí Európa na čele v oblasti inštitucionálnej kvality?


Ako sa dôvera občanov v inštitúcie – vrátane národných vlád, EÚ, vedeckej obce a médií – vyvíjala v čase pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021?

Zachovanie dôvery v čase pandémie COVID-19


Reprezentatívnosť aktérov zapojených do európskeho výboru pre sektorový sociálny dialóg pre sektor potravín a nápojov:

Representativeness of the European social partner organisations: Food and drinks sector


Správa, dokumentujúca pracovné podmienky Európanov v roku 2021, skúma rozdiely v kvalite pracovných miest a identifikuje ich pozitívnu súvislosť s blahobytom, zdravím, pracovnou angažovanosťou a finančnou udržateľnosťou práce:

Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future


Minimálna mzda a iné formy odmeny pre SZČO:

Regulating minimum wage and other forms of pay for the self-employed


Analýza úlohy sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v zdravotníctve:

Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic


Analýza úlohy sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v civilnom letectve:

Social dialogue and collective bargaining in the civil aviation sector during the COVID-19 pandemic


Trhy práce EÚ sú odolné napriek reštrukturalizácii súvisiacej s energetickými nákladmi:

EU labour markets resilient despite energy-cost related restructuring


Cieľom prieskumu Život, práca a COVID-19, ktorý nadácia Eurofound prvýkrát spustila začiatkom roka 2020, je zachytiť rozsiahly vplyv pandémie na prácu a život občanov EÚ. Piate kolo prieskumu nadácie Eurofound, ktoré sa uskutočnilo na jar 2022, tiež objasňuje novú neistú realitu spôsobenú vojnou na Ukrajine, rekordne vysokou infláciou a prudkým nárastom životných nákladov:

Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries


Telework na vzostupe:

The rise in telework: Impact on working conditions and regulations


Prehľad aktivít EUROFOUND počas roka mimoriadnych výziev:


2022 in review

Energetická chudoba a zvyšujúce sa životné náklady (Blog):


Energy poverty looms as cost of living increases: Data behind the difficulties


Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg:

Kráčame s dobou: nové postupy a ustanovenia v kolektívnom vyjednávaní


Pracovnoprávne vzťahy:

Telepráca v EÚ: regulačné rámce a najnovší vývoj


Reprezentatívnosť aktérov, zapojených do európskeho výboru pre sektorový sociálny dialóg v plynárenstve:

Representativeness of the European social partner organisations: Gas sector


Prehľad opatrení v štátoch EÚ, týkajúcich sa prístupu ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením k základným službám (energie, verejná doprava, digitálna komunikácia):

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications


Implementácia politík na podporu spoločností ovplyvnených vojnou na Ukrajine, postihnutých rastúcimi cenami a spoločností s obchodnými väzbami na Ukrajinu, Rusko alebo Bielorusko:

Policies to support EU companies affected by the war in Ukraine


Zmierňovanie dopadov inflácie:

First responses to cushion the impact of inflation on citizens


Predvídanie a riadenie vplyvu zmien:

Digitálna transformácia: trendy reštrukturalizácie v retailovom bankovníctve


Platformová práca v Európe (Blog):

Regulating platform work in Europe: A work in progress


Vplyv pandémie COVID-19 na duševné zdravie (Blog):

High risk of depression persists following COVID-19 pandemic: Data behind the mental health crisis


O rodových nerovnostiach, ktoré existovali už pred krízou COVID-19, a akým spôsobom pandémia ovplyvnila rodové rozdiely:

COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home


Nárast životných nákladov a energetická chudoba: Sociálne dopady a politická odpoveď – prezentácia z neformálneho stretnutia európskych ministrov práce a sociálnych vecí:

The rise in cost of living and energy poverty: Social impact and policy responses


O práci nadčas v európskych krajinách:

Overtime in Europe: Regulation and practice


O osobách so zdravotným postihnutím a vplyve pandémie práve na túto skupinu (Policy Brief):

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey


V tejto správe sa skúma kvalita zapojenia národných sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania reforiem a politík v kontexte cyklu európskeho semestra a do prípravy národných programov reforiem. V rámci nástroja NextGenerationEU členské štáty v roku 2021 vypracovali a predložili plány obnovy a odolnosti (RRP), ktorých cieľom je dosiahnuť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie a odolnejšie, ako aj lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia:

Zapojenie sociálnych partnerov do národných plánov obnovy a odolnosti


V rámci nových foriem zamestnávania sa rozvíja platformovej práca – jadro zdieľanej ekonomiky. Títo pracovníci sa však často stretávajú s neistými pracovnými podmienkami:

Platform cooperatives ensure caring in the sharing economy


Prvé dopady ruskej invázie na Ukrajinu v súvislosti so zamestnanosťou v EÚ:

First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU


Ročenka Living and working in Europe poskytuje prehľad zmien v oblasti zamestnanosti, pracovných a životných podmienok v Európe na základe výskumných aktivít v roku 2021:

Living and working in Europe 2021


Správy jednotlivých krajín o pracovnom živote v roku 2021 pre 28 krajín – 27 členských štátov EÚ  Nórsko – sumarizujú dôkazy o vplyve pandémie COVID-19 na pracovný život na základe národných výskumov a výsledkov prieskumov počas roku 2021:

Working life in the COVID-19 pandemic 2021


Etika na digitálnom pracovisku:

Ethics in the digital workplace


Minimálne mzdy v roku 2022  – ročný prehľad:

Minimum wages in 2022: Annual review


A ako zabezpečiť adekvátne minimálne mzdy v období inflácie (blog):

How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation


Piate kolo prieskumu Život, práca a COVID-19:

Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty