POZOR, ZMENA! Diskusia iba live stream! (Prečo je žien stále málo?)

Titulná strana: Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)
Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2019)
2. marca 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2020
9. marca 2020

POZOR, ZMENA! Diskusia iba live stream! (Prečo je žien stále málo?)

Diskusia - Prečo je žien stále málo? Upútavka

Pre prevenciu nákazy koronavírusom si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu. Naša diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien „Prečo je žien stále málo?“ sa uskutoční výlučne formou live streamu. Diskusiu si budete môcť pozrieť na FB stránke TOTO JE ROVNOSŤ a časopisu .týždeň. Ospravedlňujeme sa, ale veríme, že toto opatrenie pochopíte.

Pozývame Vás osláviť Medzinárodný deň žien 2020 dobrou diskusiou.

Hovorme o ženách a ich (ne)prítomnosti vo verejných a politických funkciách.

Prečo je žien stále málo – aj v roku 2020?

Na diskusiu pod názvom Prečo je žien stále málo? 100 rokov volebného práva žien a voľby 2020 Vás srdečne pozýva Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý od mája 2018 realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Pozvané odborníčky a odborník sa budú zhovárať o reprezentácii žien v politike, ale aj o tom, akým bariéram a predsudkom ženy na Slovensku čelia pri vstupe do verejných inštitúcií. Ako hlasovali ženy v parlamentných voľbách v SR v roku, kedy si pripomíname 100. výročie od získania volebného práva pre ženy?

Pozvanie IVPR diskutovať o tom, prečo je žien v politike a vo verejných inštitúciách stále málo, prijali: sociologička Oľga Gyarfášová, politológ Matúš Sloboda a politologička Dagmar Kusá. Naša kolegyňa, analytička a výskumníčka IVPR, Veronika Valkovičová, bude diskusiu moderovať.

Diskusiu si môžete vypočuť tu

Tešíme sa na Vás!

#MedzinarodnyDenZien #totojerovnost #zenyvolia #storocievolby #100rokovvolebnehoprava

Viac o pozvaných hosťkách a hosťovi:

  • Oľga Gyárfášová vyštudovala sociológiu na Filozofickej Fakulte UK, doktorandské štúdium a habilitáciu obhájila v odbore politológia. Od roku 2016 pôsobí ako riaditeľka Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Výskumne sa venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou, spoluautorkou a spolueditorkou desiatok odborných publikácií. Je spoluzakladateľkou Inštitútu pre verejné otázky a členkou jeho Správnej rady.
  • Matúš Sloboda absolvoval aplikovanú ekonómiu a verejnú politiku na FSEV UK. Počas štúdia absolvoval ročný študijný pobyt na Uppsala Universitet vo Švédsku a jeden semester na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa venoval štúdiu politických vied. Vo svojom výskume sa venuje analýze volebných výsledkov, špecificky efektu funkcionárov a taktiež rodového aspektu vo voľbách. Dlhodobo spolupracoval s Inštitútom SGI na projekte Demagog.SK, kde pôsobil od roku 2011 do 2016 ako senior analytik a projektový manažér.  V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
  • Dagmar Kusá vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského  v Bratislave a PhD získala na Bostonskej univerzite, USA. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA). V rokoch 2008/2009 pracovala ako koordinátorka projektov v EUROCLIO, Európskej asociácii pedagógov histórie v Haagu. Od roku 2004 bola programovou riaditeľkou Medzinárodného zmierovacieho centra v Bostone, kde ďalej pôsobí ako vedúca pracovníčka a trénerka v oblasti transformácie konfliktov identity. Medzi jej hlavné akademické záujmy patrí politické využitie kolektívnej pamäti, etnickej identity, občianstva a menšín a v súčasnosti skúma prejavy kultúrnych tráum vo verejnej diskusii. Pôsobí ako odborníčka v oblasti občianstva v Európskom demokratickom observatóriu (EUI) a spoluorganizuje celosvetovú výročnú moslimsko-židovskú konferenciu. Je viceprezidentkou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.
  • Veronika Valkovičová vyštudovala politológiu na UMB v Banskej Bystrici a odbor analýza konfliktov a násilia na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. V septembri 2015 ukončila ročnú stáž v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA). V roku 2019 ukončila spojené postgraduálne štúdium na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách. Vo svojom výskume sa venuje verejným politikám rodovej rovnosti a sexuality. Pracuje ako analytička a výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti.

Táto diskusia prebieha ako osvetová aktivita Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý uskutočňuje výskumné a poradenské aktivity pod názvom Podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01. Tento národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.