Niekoľko otázok a odpovedí o respirátoroch…

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - upútavka s logom
Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu
1. marca 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2021
8. marca 2021

Niekoľko otázok a odpovedí o respirátoroch…

Foto respiratora FFP2

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 99, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnené vo Vestníku vlády SR, čiastka 40/2021), nariadil všetkým osobám vrátane zamestnancov, používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového ventilu naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to:

 • s účinnosťou od 8. marca 2021 na verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy,
 • s účinnosťou od 15. marca 2021 na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov s výnimkou domácnosti. Ide o vnútorné priestory budov, môže ísť napríklad o predajne, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia či zariadenia sociálnych služieb. 

Výnimky, na ktoré sa povinné nosenie respirátora nebude vzťahovať, sú nasledovné osoby:

a) deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,

b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

d) osoby pri výkone športu,

e) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

f) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

g) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

h) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

i) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

j) osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže,

k) zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca)

Čo je to respirátor?

Respirátor (iné názvy: (najmä na ochranu proti časticiam) respiračná maska, inhalačná maska, dýchacia maska; na ochranu proti plynu aj plynová maska; na ochranu proti plynom a ochranu tváre aj ochranná maska) je zariadenie určené na ochranu pred vdychovaním nebezpečných látok (najmä plynov) alebo prachových častíc rozptýlených v ovzduší. V závislosti na druhu látok, pred ktorými má respirátor chrániť, sa rozoznáva viacero druhov a veľkostí respirátorov. Rovnako rozsiahle sú oblasti jeho používania, od bežnej ochrany osôb pri práci, cez medicínske, alebo priemyselné respirátory, až po využitie ako súčasť vojenskej výstroje.

Ako funguje respirátor?

Na rozdiel od ochranného rúška, respirátor chráni osobu, ktorá ho používa, pred vdýchnutím choroboplodných zárodkov (prienikom baktérií či vírusov) z okolitého prostredia. Respirátory fungujú na princípe filtrovania vzduchu, ktorý človek vdychuje, a zachytávajú z neho škodlivé látky.

Aké typy respirátorov sa vyrábajú?

Respirátory sa výrábajú v troch ochranných triedach, FFP1, FFP2, FFP3, no v prípade ochrany pred koronavírusom je najúčinnejší respirátor triedy FFP3. Z množstva druhov respirátorov je možné si  vybrať tiež respirátory s ventilom určeným na vydychovanie, čo pre zdravého človeka predstavuje ideálnu voľbu. Na druhej strane nevýhodou výdychového ventilu je v prípade kýchnutia únik kvapôčok do prostredia, čo určite v tejto situácii nikto nechce.

Respirátory FFP1 – táto skupina respirátorov je vybavená filtrom, ktorý je vhodné použiť v prostredí bez výraznej škodlivosti, dokážu filtrovať hmotné častice, prach, peľ a sú schopné zachytiť častice s účinnosťou 78 %. Nie sú schopné zachytiť vírusy, teda nie sú vhodné do prostredia s výskytom patogénov.

Respirátory FFP2 – musia byť schopné zachytiť minimálne 92 % častíc, ktoré sú vo vzduchu. Odporúčajú sa použiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú zdraviu škodlivé častice, ktoré môžu ohroziť dýchací systém osôb. Respirátory FFP2 je vhodné používať ako ochranu pred škodlivými časticami a aerosólmi (drevené, železné, sklenené vlákna), pesticídmi rozpustnými vo vode, biologickými zlúčeninami, plesňou, hubami, prachom z rastlín v poľnohospodárstve a výfukovými plynmi.

Respirátory FFP3 – tieto respirátory poskytujú najvyššiu možnú ochranu dýchacieho ústrojenstva. Na túto skupinu respirátorov sú kladené požiadavky na minimálne 99 % úroveň ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm. Kvôli použitým mimoriadne silným materiálom je dýchanie ťažké, a preto je takmer vždy potrebný výdychový ventil. Stručne povedané, respirátory FFP2 a FFP3 sú určené  najmä na profesionálne použitie v továrňach a prostrediach, kde je veľké množstvo častíc a prachu vo vzduchu.

Porovnanie ochrany respirátorov a rúška
Porovnanie ochrany respirátorov a rúška

Je rozdiel medzi respirátormi FFP2 A KN95?

Respirátory KN95 alebo N95 sú určené na ázijský/čínsky trh a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. Ak majú byť uvedené ako osobné ochranné prostriedky na trh Európskej únie alebo Slovenska, musia byť posúdené podľa tunajších požiadaviek – to znamená podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1.

Respirátor KN95 by sa mal najviac približovať k filtračnej tvárovej polmaske triedy FFP2, avšak líšiť sa môže najmä svojim tvarom z dôvodu prispôsobeniu sa ázijskému typu tváre, z toho dôvodu v mnohých prípadoch v našich podmienkach nemusí správne priliehať, tým pádom môže dôjsť aj k zníženiu účinnosti a efektívnosti jeho nosenia. Z dôvodu, že výrobky s označením KN95 neboli vyskúšané podľa európskych predpisov odporúčame ich nepoužívať ako osobný ochranný prostriedok. V prípade, že majú preskúšanú aspoň zdravotnú nezávadnosť materiálu, tak ich odporúčame používať iba ako rúška na každodenné použitie (čo sú napríklad bežné textilné rúška).

Dá sa bežným okom rozoznať kvalitný respirátor a čo by sme si mali všímať?

Najjednoduchšie je skontrolovať, či respirátor má na sebe spomínané označenie CE spolu so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, číslo technickej normy, rok jej zverejnenia, triedu filtračnej polmasky a jeho názov, alebo typ/šarža. Ak respirátor má aspoň tieto údaje, je tu vysoký predpoklad, že bol posúdený podľa platných právnych predpisov a pri správnom nosení je spôsobilý plniť svoj účel.

Ako dlho vydrží (koľko vydrží) respirátor?

Ako dlho respirátory plnia ochrannú funkciu, záleží na celom rade faktorov, ako napr.:

 • intenzite dýchania,
 • koncentrácii infekčných látok v prostredí,
 • teplote a vlhkosti vzduchu.

Podľa pokynov výrobcu sa doba použitia u jednorazových respirátorov spravidla uvádza od 3 do 8 hodín.

Ako si nasadiť respirátor?

Pred nasadením respirátora je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom, skontrolovať respirátor kvôli prípadným trhlinám alebo iným poškodeniam. Respirátor si nasaďte tak, aby tesne doliehal k tvári. Okraje zaistite, aby neodstávali. Správne nasadený respirátor musí zakrývať ústa, nos aj bradu. Páni s bradou musia byť oholení. Cez netesnosti, ktoré by spôsobila brada, by mohol prenikať nefiltrovaný vzduch a respirátor by stratil účinnosť.

Pri snímaní ochranných respirátorov z tváre sa nedotýkajte časti, ktorá filtrovala vzduch a, samozrejme, opäť nezabudnite na umytie rúk vodou a mydlom.

Správne nasadzovanie respirátora

Možno respirátor použiť viackrát?

Použitie respirátora je uvedené v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch, ktoré musí výrobca k výrobku priložiť predtým, než uvedie tento výrobok na trh. Spôsob použitia respirátora teda stanovuje priamo výrobca a užívateľ je povinný riadiť sa uvedenými pokynmi.

Technická norma EN 149 + A1 v prílohe definuje, že v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polmasky ohraničené na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa uvedie označenie “NR” (príklad FFP2 NR) a ak je znovupoužiteľná, tak označenie “R” (príklad FFP2 R).

Ako čistiť a dezinfikovať respirátor?

Jednorazové respirátory nie je vhodné čistiť či dezinfikovať. Podľa stanoviska 3M – jedného z top renomovaných svetových výrobcov respirátorov, žiadna metóda dezinfekcie doteraz nebola akceptovateľná, pretože nesplnila kľúčové kritériá, ktoré musí dezinfekcia respirátora spĺňať:

 • musí byť efektívna na likvidáciu cieľového vírusu či baktérie (t.j. koronavírusu COVID-19),
 • nesmie poškodiť filtráciu respirátora,
 • nesmie ovplyvniť priľnavosť respirátora k tvári,
 • musí byť bezpečná pre nositeľa respirátora.

Na záver: Správnym výberom, používaním a manipuláciou s respirátormi môžeme významnou mierou prispieť k bezpečnosti a ochrane svojho zdravia pri práci, ale aj v spoločenskom živote.

Použité zdroje:

 1. https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie….
 2. https://www.ip.gov.sk/opatrenia-v-ramci-nudzoveho-stavu-od-3-marca-2021/
 3. https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_40_2021.pdf
 4. Kordošová, M.: Osobné ochranné pracovné prostriedky. Wolters Kluwer, Bratislava, 2014.

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

(úvodné ilustračné foto: unsplash.com)