Kampaň Zastavme násilie na ženách – tlačová správa

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
26. novembra 2019
Upútavka: Zastavme násilie na ženách - verejná diskusia (video)
Zastavme násilie na ženách – verejná diskusia (video)
26. novembra 2019

Kampaň Zastavme násilie na ženách – tlačová správa

Prezidentka SR Z. Čaputová, držiaca tabuľu s nápisom Zastavme násilie na ženách

Bratislava, 26.11.2019 – Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásený OSN. V tento deň sa takisto začína celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa už tradične pripája ku celosvetovej kampani Organizácie Spojených národov s názvom Orange the World: #Generation Equality Stands Against Rape/ Zafarbime svet na oranžovo/ #Generácia Rovnosti proti sexuálnemu násiliu. Kampaň bude prebiehať na sociálnych médiách, kde bude mať verejnosť možnosť umiestniť na svoju fotku tematický rámček a zdieľať bannery a fakty o postavení žien, ktoré čelia násiliu.

Zreteľné odmietnutie násilia na ženách vyjadrila svojou podporou našej kampani Zastavme násilie na ženách aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a postupne sa k nej budú pripájať ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Je to vôbec po prvýkrát, kedy slovenská hlava štátu takto vyjadrila podporu ženám zažívajúcim násilie a uznanie práci mimovládnych i verejných inštitúcií, ktoré sa snažia odstrániť násilie zo života žien.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia otvorilo tohtoročnú kampaň verejnou diskusiou s názvom Zastavme násilie na ženách, ktoré sa uskutočnila 25.11.2019 o16,00 v Bratislave. Na záver 16 dňovej kampane pozýva KMC verejnosť na stretnutie 11.12. 2019 o 18.00 do Prešova. Tu bude uvedený švajčiarsky dokumentárny film Female Pleasure spolu s odbornou diskusiou o právach žien a násilí, ktoré zažívajú kvôli snahe žiť slobodne a v súlade so svojimi snami.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia sa už od roku 2016 venuje rozvoju systémového vzdelávania v tejto oblasti, primárnej prevencii násilia, multiinštitucionálnej spolupráci a odbornému výskumu v oblasti násilia na ženách.

Niekoľko faktov o násilí, ktoré zažívajú ženy na Slovensku:

· Každá piata žena (19,3 %) na Slovensku má skúsenosť s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera.

· 7 % žien zažilo od svojho partnera fyzickú agresiu a 3 % sexuálne násilie. Vo väčšine prípadov sa tak dialo opakovane.

· Len 15% žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu, 13 % vyhľadalo psychologické služby.

· Sexuálne násilie zažilo na Slovensku 4,9 % žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovensku

· Veľká väčšina žien (88%) páchateľa poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28%). V 10% boli páchateľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12%).

Vedúca manažérka KMC, právnička Barbora Burajová, povedala: „Najdôležitejšou úlohou stojacou pred slovenskými inštitúciami je naučiť sa pýtať sa na násilie, kvalifikovane odhadnúť riziko ohrozenia a vyhodnotiť potreby ohrozených osôb, najmä žien a ich detí. Nesprávny prístup k žene žiadajúcej pomoc jej môže ukázať, že je pre ňu a jej deti bezpečnejšie, ak zotrvá tam, kde to pozná, a to aj za cenu násilia, ako keď má v hľadaní ochrany a spravodlivosti ísť do neistoty.“

Inštitút pre výskum práce a rodiny okrem KMC zabezpečuje aj úspešné fungovanie Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, ktorá funguje už takmer päť rokov, je bezplatná a poskytuje svoje služby nonstop. Počas kampane poradkyne na Linke očakávajú zvýšený počet hovorov a sú na ne pripravené. Mária Víteková, vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie uviedla: Národná linka býva niektorých prípadoch miestom prvého kontaktu, kde ženy získajú všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách a o násilí v blízkych vzťahoch. Naše vyškolené poradkyne odpovedajú na otázky týkajúce sa sociálnej a právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej účinnej pomoci v mieste ich domova. Poradkyne sú pripravené poskytnúť pomoc aj tretím osobám, či už rodinným príslušníkom ženy zažívajúcej násilie, prípadne jej kolegom a priateľom.“

Viac informácií o rodovo podmienenom a domácom násilí nájdete na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/ a na facebookovej stránke Koordinačno-metodického centra https://www.facebook.com/kmcrpn/

#zastavmenasilie #16dniaktivizmu #orangetheworld

Kampaň na sociálnych sieťach a verejné diskusie sú financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Kontaktná osoba pre médiá: Mgr. Viera Böttcher,

manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny,

tel. +421 902138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk