Informatívna správa o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 2020 (NIP)

Titulná strana Výročnej správy IVPR za rok 2020
Výročná správa IVPR za rok 2020
14. mája 2021
Logo - Charta diverzity
Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia) 31. 5. 2021
18. mája 2021

Informatívna správa o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 2020 (NIP)

logo Národného inšpektorátu práce a Inšpekcie práce - Pracuj legálne, pracuj bezpečne

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach zverejnil na svojich web stránkach každoročnú Informatívnu správu o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch za rok 2020.

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z úlohy č. 62 Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 povinnosť zabezpečovať pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami a z úlohy č. 2 Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 kontrolovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní.

Účelom tejto správy je informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania so zamestnancami a zamestnankyňami za obdobie roka 2020 a o stave rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch za obdobie roka 2020. Informácie uvedené v správe vychádzajú z výsledkov kontrolnej činnosti realizovanej v sledovanom období príslušnými inšpektorátmi práce.

Správa je zverejnená na nasledujúcom linku:                                                 

https://www.ip.gov.sk/diskriminacia-a-rodova-rovnost-v-pracovnopravnych-vztahoch/

Dúfame, že tam nájdete užitočné informácie pre svoju prácu.

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)