COVID-19 a aktuálne opatrenia na pracoviskách a u zamestnávateľov. Právny stav k 8. 11. 2021. Analytický komentár IVPR 1/2021 (Miroslava Kordošová)

IVPR logo
IVPR v médiách – november 2021
6. novembra 2021
Pozvánka na diskusiu Nikdy to nie je jej vina 25.11.2021
Nikdy to nie je jej vina (pozvánka na verejnú diskusiu)
16. novembra 2021

COVID-19 a aktuálne opatrenia na pracoviskách a u zamestnávateľov. Právny stav k 8. 11. 2021. Analytický komentár IVPR 1/2021 (Miroslava Kordošová)

Obrázok - piktogram - dodržiavajte odstup a používajte rúško

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a vstup na pracovisko

V súčasnosti, keď nie je vyhlásený núdzový stav, nemožno podmieňovať vstup na pracovisko negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o očkovaní. Pri novom COVID  semafore ho už nebude možné vyhlasovať plošne, ale len regionálne.

Zamestnávatelia v súčasnosti nemajú možnosť zakázať zamestnancom nezaočkovaným proti ochoreniu COVID-19 vstup na pracovisko. Neumožňuje im to žiadny z platných zákonov ani iných právnych predpisov. Žiadny zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napríklad očkovanie proti novému koronavírusu, uvádza na svojej webovej stránke Národný inšpektorát práce (NIP) – pozri nižšie. 

Problematika podpory očkovania proti ochoreniu COVID-19 a súvisiaca snaha zamestnávateľa o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť z hľadiska pracovného práva postavená na nediskriminačných princípoch. Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napr. očkovanie proti koronavírusu.

Čo umožňuje aktuálne pracovné právo zamestnávateľom voči zamestnancom

 • Možnosti firiem vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované.
 • Uvedené informácie nemajú aktuálne oporu v žiadnom právnom predpise.
 • Zamestnávateľ môže spracúvať iba také údaje, ktorých spracovanie mu bolo určené zákonom alebo iný právnym predpisom.
 • Vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť  z hľadiska pracovného práva postavené na nediskriminačných princípoch.
 • Posudzovať zdravotné riziko u zamestnanca má zamestnávateľ právo iba vo vzťahu k práci. Šírenie ochorenia COVID-19, až na výnimky okrem niektorých zdravotníckych povolaní, zaň nie je považované. 
 • Zamestnávateľ nie je oprávnený žiadať a sankcionovať zamestnanca za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia. Tieto sú určené iba do rúk lekára.
 • Ak by firma obmedzila alebo zakázala vstup do priestoru pre niektorých zamestnancov (aj neočkovaných) a neprideľovala by im prácu, išlo by o prekážku práce na strane firmy (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce). Zamestnancovi by patrila náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  

Vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a aj príp. nariaďovanie povinného testovania zamestnávateľom s požiadavkou na preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca nemá oporu v žiadnom právnom predpise, ktorý by zamestnávateľa oprávňoval získavať a spracúvať údaje o očkovaní zamestnanca. Zamestnávateľ môže spracúvať iba také údaje, ktorých spracovanie mu bolo určené zákonom alebo iný právnym predpisom. Ustanovenia právnych predpisov aktuálne nedávajú zamestnávateľovi právo zisťovať údaje o zdravotnom stave jednotlivých zamestnancov, ani rozdielne zaobchádzať so zamestnancami na základe akýchkoľvek interne stanovených kritérií, ktoré nespočívajú v povahe činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú.

Stanovisko Národného inšpektorátu práce

Nariadiť obmedzenie alebo zamedzenie vstupu do určených priestorov zamestnávateľa pre skupinu nezaočkovaných zamestnancov, resp. pre skupinu očkovaných zamestnancov, na jednej strane predpokladá, že zamestnávateľ zisťuje a spracúva informácie o očkovaní, príp. o výsledkoch testovania na prítomnosť koronavírusu. Na strane druhej takýto prístup znamená, že zamestnávateľ segreguje zamestnancov – nerovnako zaobchádza so zamestnancami z dôvodu iného postavenia (zaočkovania/nezaočkovania proti koronavírusu), čo je vzhľadom na ustanovenie § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce) neprípustné.

Ustanovenie § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 355/2007 Z. z.) ukladá zamestnávateľovi povinnosti vo vzťahu k posúdeniu zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vo vzťahu k zabezpečeniu opatrení na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi. Povinnosť a zároveň aj možnosť posúdiť zdravotné riziko u zamestnanca má zamestnávateľ výslovne upravené iba vo vzťahu k expozícii faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku. Ochorenie COVID-19 a šírenie koronavírusu v zásade (okrem niektorých zdravotníckych povolaní) nie sú faktorom práce, ktorú zamestnanci vykonávajú a ani faktorom pracovného prostredia na pracovisku. Preto uvedeným ustanovením zákona č. 355/2007 Z. z. nie je možné odôvodniť konanie zamestnávateľa.

Zároveň ani z ustanovení § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších prepisov (ďalej zákon o BOZP),  ktoré popisujú všeobecné zásady prevencie, nevyplýva zamestnávateľovi možnosť aplikovať do praxe povinné testovanie na ochorenie COVID-19.

Medzi povinnosti zamestnávateľa ustanovené v § 6 zákona o BOZP patrí aj povinnosť podľa ods. 1 písm. o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ nie je oprávnený žiadať a sankcionovať zamestnanca za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia. Tieto sú určené do rúk lekára. Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať od zamestnanca dokument o posúdení jeho zdravotného stavu vo vzťahu k práci a interpretáciu jeho výsledku lekárom v zmysle zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na výkon posudzovaných pracovných činností. V prípade, že sú na základe posúdenia zdravotného stavu lekárom zamestnanci uznaní za spôsobilých na výkon posudzovaných pracovných činností, zamestnávateľ s nimi musí v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V prípade, že by zamestnávateľ obmedzil alebo zakázal vstup do jeho priestorov pre niektorých zamestnancov – nezaočkovaných  alebo zaočkovaných zamestnancov a v jeho dôsledku by tejto skupine zamestnancov neprideľoval prácu podľa pracovných zmlúv, išlo by o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Za čas trvania takejto prekážky zamestnávateľ poskytne dotknutým zamestnancom náhradu mzdy v sume ich priemerných zárobkov.

Používanie rúšok a respirátorov

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce z vyhlášky sa týkajú aj zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v interiéroch budov používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Použitie respirátora v interiéroch možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade týchto zamestnancov:

 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,
 • zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti, a to v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring (zelená farba) alebo v stupni Ostražitosť (oranžová farba) podľa COVID AUTOMAT-u.
COVID automat - mapa Slovenska s farebne vyznačenými okresmi

Vyhláškou sa ďalej upravuje povinnosť osôb, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka) na verejnosti v exteriéri, ak sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v 2. (bordová farba) alebo 3. stupni ohrozenia (čierna farba) podľa COVID AUTOMAT-u.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialení viac ako 2 metre,
 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v exteriéri v územných obvodoch okresov bordovej a čiernej farby podľa COVID AUTOMAT-u používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Osoby nachádzajúce sa v exteriéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring (zelená farba), v stupni Ostražitosť (oranžová farba) alebo v 1. stupni ohrozenia (červená farba) podľa COVID AUTOMAT-u sú povinné si riadne prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka) na hromadných podujatiach.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na týchto zamestnancov:

 • zamestnancov so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B školského zákona.

Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v exteriéri v územných obvodoch okresov zelenej, oranžovej a červenej farby podľa COVID AUTOMAT-u používať na hromadných podujatiach prekrytie horných dýchacích ciest.

Uvedenou vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2021, ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období od 16. augusta 2021 do 3. októbra 2021.

Prekrytie horných dýchacích ciest - opatrenia podľa COVID Automatu platné od 16.8.2021

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Pozn.: Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2 alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

Aké sú možnosti poskytnutia plateného voľna v súvislosti s účasťou na očkovaní?

V súlade s ust. § 141 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý umožňuje individuálnou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom poskytnúť zamestnancovi nad rámec zákona pracovné voľno s náhradou mzdy, sa poskytnutie dňa pracovného voľna s náhradou mzdy na rekonvalescenciu v deň očkovania pri každej jednotlivej dávke či ďalšieho pracovného voľna s náhradou mzdy nepovažuje za diskriminačné konanie zamestnávateľa. V zmysle uvedeného považujeme poskytnutie pracovného voľna za vhodnú formu benefitu, ktorého poskytnutie považujeme za súladné aj s príslušnou legislatívou.

Zamestnávatelia môžu uskutočňovať tzv. pozitívnu motiváciu zamestnancov, je však potrebné prihliadať, aby prostriedkami na jej vykonanie nedochádzalo k porušeniu práva zamestnanca na rovnaké zaobchádzanie.

Môže zamestnávateľ zisťovať, kto bol očkovaný?

V súčasnosti neexistuje žiadna iná legislatíva, ktorá by zamestnávateľom umožňovala alebo ukladala povinnosť viesť záznamy o očkovaných zamestnancoch. Zamestnávateľ nemôže ani vyžadovať, aby boli jeho zamestnanci zaočkovaní. Existuje však výnimka, napríklad v prípade pracovníkov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému riziku vybraných chorôb a musia byť očkovaní. Medzi povinnými očkovaniami zatiaľ nie je vakcína proti COVID-19 a táto výnimka je upravená zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou o prevencii a kontrole prenosných chorôb. Slovenský zákon zamestnancom neprikazuje, aby o očkovaní informovali svojho zamestnávateľa. Ak očkovanie zamestnanec odmietne, nemusí uviesť dôvod. 

Protiepidemiologické opatrenia a odporúčania na pracoviskách

Verejní zdravotníci a hygienici odporúčajú čo najviac obmedziť fyzický kontakt so spolupracovníkmi či klientmi, napríklad využívaním on-line technológií alebo telefonickej komunikácie. Na poradách, ktoré sa uskutočňujú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná. Spoločným priestorom by sa mali ľudia vyhnúť aj v prípade jedální, kantín či kuchyniek pri stravovaní. Rovnako je dobré obmedziť používanie výťahov. Odporúča sa, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb. Pri vstupe do miestnosti ÚVZ odporúča otvoriť okná približne na 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí. Pri vstupe na pracovisko, ako aj na ňom treba dbať na zvýšenú hygienu rúk a dezinfekciu.

Zamestnanci a pracovníci by v žiadnom prípade nemali navštevovať pracovisko po kontakte s rizikovou osobou alebo s príznakmi respiračného ochorenia. V prípade, že sa symptómy objavia až v práci, je nutné okamžite informovať nadriadeného a izolovať sa.

Zamestnávateľ je povinný:

 • zabezpečiť hygienické a protiepidemiologické opatrenia a pravidelne kontrolovať ich plnenie na pracoviskách,
 • zabezpečiť dostatok vhodnej dezinfekcie (chemickej, fyzikálnej a pod.) osvedčili sa napr. germicídne žiariče a ozónové generátory,
 • zabezpečiť zamestnancom vhodnú ochranu dýchacích ciest ( rúška, respirátory),
 • kontrolovať nosenie ochranných rúšok, resp. respirátorov vo vnútorných priestoroch pracovísk.

Ak nie je možné zabezpečiť, aby boli pracovníci v kancelárii sami, mali by medzi sebou dodržiavať dostatočné odstupy a mať v spoločnosti kolegov správne nasadené rúško alebo respirátor. Rúško alebo respirátor a neodporúča snímať najmä  na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb, teda napríklad na chodbách, toaletách, v kuchynke.

Služobná cesta

 • Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.
 • Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.
 • Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.
 • Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.
 • Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.
 • Zvážte využívanie doplnkových služieb hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.
 • Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami na zamedzenie šírenia epidémie koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19  je možné na pracoviskách a budovách používať aj nové značky informujúce o dodržiavaní opatrení proti šíreniu koronavírusu. Ide o príkazové značky:

Covid 19 - príkazové značky Zákaz vstupu bez rúška, Používajte ochranné rukavice, Dodržujte odstup, Vstupujte po jednom

Odporúčania pre zamestnancov:

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?

Zostaňte doma, nechoďte do práce, školy ani na verejné priestranstvá. V prípade potreby nákupu alebo inej požiadajte ľudí vo vašom okolí, aby išli za vás. Ak musíte ísť von, vyhnite sa používaniu akéhokoľvek druhu verejnej dopravy alebo taxíkov. Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj zdravotný stav a príznaky. Príznaky nájdete na webe www.korona.gov.sk. Ak sa vaše príznaky zhoršia, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok tekutín. Ak ste objednaní k lekárovi, telefonicky ho informujte, že máte alebo môžete mať COVID-19. Pokiaľ telefón nezdvihne, pošlite sms. K lekárovi nechoďte. V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo odevom, keď kýchate alebo kašlete. Nepoužívajte samotné ruky, pretože sa dotýkajú mnohých povrchov.

Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou najmenej 20 sekúnd viackrát za deň alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom najmenej 60 % alkoholu.

Ak je to možné, zostaňte v samostatnej miestnosti a mimo dosahu ostatných ľudí vo vašej domácnosti. Mali by ste tiež používať samostatnú kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí s inými ľuďmi vo vašej domácnosti, ako sú riad, uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých sa často dotýkate, ako napríklad stoly a kľučky. Používajte domáce dezinfekčné prostriedky na dané povrchy.

Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov, ako myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje, ktoré používajú iné osoby.

Vzhľadom na možné budúce zmeny právnych predpisov a vydávanie predpisov príslušnými orgánmi v súvislosti s vývojom situácie so šírením ochorenia COVID-19 nie je vylúčené, že sa ustanovia nové oprávnenia, resp. povinnosti pre zamestnávateľov vo vzťahu k problematike očkovania alebo testovania na prítomnosť koronavírusu u osôb vstupujúcich alebo nachádzajúcich sa na pracoviskách zamestnávateľov.

Všetko o koronavíruse nájdete tu: www.korona.gov.sk.

COVID AUTOMAT – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intnzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19)

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/


Zdroje:

250 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. dostupné na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf

Stanovisko Národného inšpektorátu práce. Dostupné na: https://www.ip.gov.sk/zamestnavatel-ockovanie-zamestnancov-z-pohladu-pracovneho-prava/