Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)

Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie
24. júla 2020

Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)

Výskumná správa prináša analýzu vybraných dôležitých aspektov bývania na Slovensku. Popisuje súčasný stav a vývoj podmienok bývania a mapuje výšku a štruktúru výdavkov za bývanie v rôznych častiach príjmovej distribúcie. Popri tom ponúka aj stručný komparatívny prehľad zacielenia verejných politík v oblasti bývania v krajinách OECD a EÚ.

Správa sa opiera o údaje zo zisťovania EU SILC a Rodinné účty, ktoré poskytol Štatistický úrad SR. Väčšina analýz má deskriptívnu povahu, keďže cieľom bolo poskytnúť čo najviac detailov týkajúcich sa čo najväčšieho počtu aspektov bývania na Slovensku.