Správa o stave ochrany práce 2020 (NIP)

Uputavka na diskusiu o nasili v domacnosti 6.5.2021
Domáce násilie a ako ho riešiť – pozvánka na online debatu V. Ostrihoňovej s odborníčkami
5. mája 2021
Titulná strana Výročnej správy IVPR za rok 2020
Výročná správa IVPR za rok 2020
14. mája 2021

Správa o stave ochrany práce 2020 (NIP)

logo Národného inšpektorátu práce a Inšpekcie práce - Pracuj legálne, pracuj bezpečne

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach zverejnil na svojich web stránkach každoročnú Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2020.

Táto správa za rok 2020 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej republike.

Okrem iného pripomína aj informáciu, že v roku  2020 bolo medzi Inštitútom pre výskum práce a rodiny a NIP podpísané Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je pozdvihnúť výskum v oblasti BOZP na kvalitatívne novú úroveň a aplikovať výsledky výskumných úloh v praxi.

Správa a tabuľky sú zverejnené v prílohách.

https://www.ip.gov.sk/sprava-o-stave-ochrany-prace-za-rok-2020/

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Spr%C3%A1va-o-stave-ochrany-pr%C3%A1ce-za-rok-2020.pdf

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Spr%C3%A1va-o-stave-ochrany-pr%C3%A1ce-za-rok-2020_tabu%C4%BEky.pdf

Dúfame, že tam nájdete užitočné informácie pre svoju prácu.

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)