NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Cieľom národného projektu s názvom Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie je systémové inštitucionálne zabezpečenie poradenskej činnosti v oblasti rodovej diskriminácie, vrátane rodovo podmieneného násilia a posilnenie odborných kapacít Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti odstraňovania diskriminácie z hľadiska pohlavia, resp. rodu, a to tak z hľadiska realizovania výskumov, ako aj poskytovania základného poradenstva v oblasti rodovej diskriminácie. Projekt je zameraný na vytvorenie, stabilizáciu a udržanie systému integrovanej ochrany a podpory obetí rodovo podmieneného násilia a zosúlaďovania snahy o jeho znižovanie a predchádzanie. Sústredí sa na prepájanie rôznych postupov a opatrení, tak legislatívnej, ako aj nelegislatívnej povahy. Cieľom je koordinované úsilie inštitúcií verejnej správy, ako aj neverejných subjektov, predchádzať rodovo podmienenému násiliu, znižovať ho a účinne podporovať a ochraňovať osoby, ktoré takéto násilie zažívajú.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.