IVPR a projekt EDE (European Disability Expertise)

Od septembra 2020 je Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe Zmluvy č. 17/2020 národným zástupcom v projekte EDE – European Disability Expertise. Projekt nadväzuje na činnosť siete ANED (The Academic Network of European Disability experts). Táto akademická sieť európskych expertov/tiek v oblasti zdravotného postihnutia vznikla v decembri 2007 a napĺňala svoje poslanie do roku 2019.

Rovnako ako v sieti ANED, aj v projekte EDE je hlavným cieľom poskytovať expertízu pre Európsku komisiu v oblasti zdravotného postihnutia prostredníctvom tematicky zameraných správ, mapujúcich legislatívne zmeny, vývoj štatistických ukazovateľov a dopady rôznych mainstreamových politík a opatrení na osoby so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a ďalších európskych krajinách. Aktivity projektu budú prebiehať do júla 2023 a sú koordinované holandskou spoločnosťou Human European Consultancy.

Inštitút pre výskum práce a rodiny je v projekte EDE zastúpený riešiteľským tímom v zložení:

Mgr. Darina Ondrušová, PhD. (gestorka)

PhDr. Daniela Kešelová, PhD.

Mgr. Mária Machajdíková

V rámci EDE bola doposiaľ vypracovaná správa k Európskemu semestru – European Semester report on disability equality, ktorá je dostupná na novej dočasnej web-stránke projektu:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1532&langId=en

Zároveň sme spracovali tematickú správu o dopadoch pandémie COVID-19 na ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalšia tematická správa, ktorú v súčasnosti pripravujeme, sa zameriava na digitálnu inklúziu – potenciál digitálnych technológií a výzvy spojené s ich využívaním pre osoby so zdravotným postihnutím.

V rámci projektu je takisto plánovaná aktualizácia databázy DOTCOM:

https://www.disability-europe.net/dotcom

ktorej cieľom je ponúknuť stručný prehľad aktuálnej legislatívy v oblastiach, akými sú prístupnosť fyzického prostredia a informácií, vzdelávanie, prístup k zdravotnej starostlivosti, či podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých krajinách.

Minulé správy za SR v rámci siete ANED sú dostupné na webovej stránke:

https://www.disability-europe.net/countries/slovakia

V prípade záujmu o bližšie informácie o EDE môžete kontaktovať gestorku projektu za IVPR na e-mailovej adrese: darina.ondrusova@ivpr.gov.sk.